การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีการวางเเผนที่ดี ลดปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้น

1.2. ช่วยลดความสับสนในการปฏิบัติงาน ทำงานได้เป็นระบบขั้นตอน

1.3. ลดการใช้ทรัพยากร เเละการสูญเสียในรูปเเบบต่างๆ

1.4. ทำให้สามรถปฏิบัติงานได้รัดกุมเเละรอบคอบมากยิ่งขึ้น

1.5. เมื่อมีการวางเเผนในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดความผิดพลาดก็จะสามารถเเก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

2. งานช่างในบ้าน

2.1. สามารถใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างถูกต้อง เเละเข้าใจคุณสมบัติของเครื่องมือ

2.2. ช่วยให้ประหยัดในการซื้อเครื่องใช้ใหม่

2.3. สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

2.4. สามารถนำความรู้มาใช้ซ่อมเเซม เเก้ไข สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่ชำรุดได้

2.5. ยืดอายุการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน

3. การซ่อมเเซมเเละดูเเลเสื้อผ้า

3.1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่

3.2. ยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าได้นานมากขึ้น

3.3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.4. สร้างเสริมความอดทน เพระการซ่อมเเซ่มเเซมเสื้อผ้าเป็นงานที่ระเอียด

3.5. ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง