การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. ป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด

1.2. ช่วยลดความสับสนในการทำงาน

1.3. ในรปู แบบต่างๆ การทํางานทมี การตรวจสอบเป็นระยะ ทําให้การปฏบัติ งานมีความรัดกุมขึ้น

1.4. การที่เรานำวงจร PDCA ไปใช้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผน ถ้าเราวางแผนดีจะทำให้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา

1.5. เมื่อเราประสบปัญหา เราก็จะพร้อมในการแก้ไขปัญหาได้ทันที่เนื่องจากเรารู้ถึงสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วนั้นเอง

2. งานช่างในบ้าน

2.1. -รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการเลือกใช้ การประกอบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือเครื่ิงใช้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดี

2.2. เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านสาขาต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

2.3. -เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการประกอบ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

2.4. เสริมสร้างทักษะนิสัยและเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่างในบ้านและช่างมืออาชีพต่อไป

2.5. ช่วยส่งเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล สังคมประหยัดพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีสะอาดอันเป็นรากฐานของการเป็นพลเมืองดีสืบต่อไป

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.2. ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.4. ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

3.5. สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว