การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. 1.ลดการใช้ทรัพยากรณ์เกินความพอดี

1.2. 2.ทำให้การทำงานมีความรัดกุมมากขึ้น

1.3. 3.มีการวางแผลและทำงานอย่างเป็นขั้นตอน

1.4. 4.มีการตรวจสอบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่รวดเร็วมากขึ้น

1.5. 5.เมื่อเราประสบปัญหา เราก็จะพร้อมในการแก้ไขปัญหาได้ทันที่เนื่องจากเรารู้ถึงสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาแล้ว.

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1.ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้อง.

2.2. 2.สามารถตรวจสอบความบกพร่องของอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านได้

2.3. 3.สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาซ่อมแซมแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดกับอุปกรณ์ต่างๆได้

2.4. 4.สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวโดยประกอบเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจำ.

2.5. 5.การซ่อมหรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการทำงานเช่นเดียวกับการทำงานอดิเรกอื่น ๆ

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.2. 2.ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.3. 3.ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.4. 4.สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว

3.5. 5.ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน