Email thường

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Email thường by Mind Map: Email thường

1. Luồng cũ

1.1. Khách hàng gửi email đến CS

1.1.1. Tư vấn

1.1.1.1. CS phản hồi mail nội dung cần tư vấn

1.1.1.1.1. Nhập MIS

1.1.2. Khiếu nại

1.1.2.1. 1) Nếu đã được cung cấp đủ thông tin

1.1.2.1.1. Phản hồi email thông báo tiếp nhận kiểm tra

1.1.2.2. 2) Nếu thiếu thông tin

1.1.2.2.1. Phản hồi email cho KH khai thác thêm thông tin

2. Luồng mới

2.1. Căn cứ vào các keyword nhất định để tự động phân loại Subject

2.1.1. Auto phản hồi form cung cấp các thông tin phù hợp với subject đó

2.1.1.1. 1) Tư vấn

2.1.1.1.1. Hệ thống auto reply nội dung cần tư vấn (tương tự FAQ)

2.1.1.2. 2) Khiếu nại

2.1.1.2.1. Căn cứ vào các key word để phân biệt được tình huống cần hỗ trợ của KH + Nhầm + Chưa được gạch nợ + GD bị lỗi + Chưa nhận thưởng CTKM

2.1.1.3. Tra cứu tình trạng phản ánh

2.1.1.3.1. Hướng dẫn KH lên App để tự động tra cứu

2.1.1.4. Tình huống không phân biệt được -> Chuyển manual xử lý phản hồi