Vanliga problemområden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vanliga problemområden by Mind Map: Vanliga problemområden

1. Hjälpsamt

1.1. Avskärmning

1.2. Struktur

1.3. Nära kontakt med vuxen

1.4. Regelbunden uppföljning av prestation

1.5. Väl planerat inlärningsstöd

1.6. Positiv skolanknytning (elevens ansträngningar lyfts och skolan känns viktig)

1.7. Samarbete med föräldrar

1.8. Aktiva ingripanden när miljön blir negativ

1.9. Personal/lärare med rätt kunskaper

2. Koncentrationssvårigheter

3. Ängslan & Oro

3.1. Hjälpsamt

3.1.1. Struktur

3.1.2. Lugn miljö

3.1.3. Stöd av vuxen som känner till orosmoment under dagen

3.1.4. Anpassningar i situationer med andra elever än de vanliga

3.1.5. Hjälp när personen kommer tillbaka efter frånvaro

3.1.6. Anpassning vid utflykter

4. Suicid

4.1. !

4.1.1. Vanligt förekommande med tankar, men var vaksam när de är återkommande samt när eleven inte ser andra lösningar på sina problem.

4.1.2. Dessa elever har i större utsträckning varit utsatta för övergrepp, trauman och kränknkingar

4.1.3. Ofta utlösande kritisk händelse.

4.1.4. Varningssignaler: - Bristande intresse - Försämring av skolresultat - Minskad motivation för skolarbete - Upprepad frånvaro - Ökat missbruk - Våldshandlingar

4.2. Skolan ska ha skrivna rutiner för att hantera deprimerade, suicidnära elever

4.3. Krishandplanen ska fram vid suicid

5. Självskada

5.1. Uttryck

5.1.1. Skära/bränna sig

5.1.2. Nypa/riva sig

5.1.3. Dra i hår

5.1.4. Förhindra sårläkning

5.1.5. Utsätta sig för sexuella övergrepp

6. Ätstörningar

6.1. Hälften av 15-åriga flickor tycker att de är för tjocka

6.2. Debuterar ofta oskyldigt när en tonåring försöker gå ner i vikt

6.3. Stor samsjuklighet

6.3.1. Särskilt till självskada

6.3.2. Även ADHD, AST

6.4. EH bidrar genom tidig upptäckt

7. Skolfrånvaro

7.1. Ej tillräckligt att ett barn är i skolan - barnet ska även delta i undervisningen

7.2. Vanligaste orsaken till bristande betyg

7.3. Arbeta för att EHs roll ska vara tydlig och baserad på riktlinjer

7.4. Skolmotstånd= Frånvaro som vårdnadshavare känner till. Eleven får en kraftig reaktion mot att gå till skolan, ofta oklart varför. Börjar ofta efter ledighet/frånvaro

7.4.1. Bakomliggande orsaker

7.4.1.1. Triggat av misslyckande/kritik

7.4.1.2. Sociala problem i familjen

7.4.1.3. Brist på anpassningar i skolan

7.4.1.4. Inlärningssvårigheter

7.4.1.5. Trauma, ångest, depression

7.4.1.6. Funktionsnedsättningar eller neuropsykiatrisk sjukdom

7.4.2. !

7.4.2.1. Jätteviktigt med utredning!

7.5. Ogiltig frånvaro= Frånvaro som vårdnadshavaren ej känner till och där obehag inför skolan ej är främsta orsak

7.5.1. Bakomliggande orsaker

7.5.1.1. Brist på tillsyn

7.5.1.2. Sociala problem i familjen, kriser

7.5.1.3. Brist på uppmuntran i skolan

7.5.1.4. Inkonsekvent hantering av ogiltig frånvaro

7.5.1.5. Inlärningsproblem

7.5.1.6. Bristande framgång

7.5.1.7. Dåligt umgänge

7.5.1.8. Utagerande beteendeproblematik (samband)

7.5.2. !

7.5.2.1. Tidig upptäckt och tidiga åtgärder!

7.6. Åtgärder vid frånvaro

7.6.1. Tydliga rutiner kring frånvarorapportering

7.6.2. Orsaker utreds skyndsamt

7.6.3. EH är aktiv i att främja närvaro

7.6.4. Rutiner för samverkan med EH

7.6.5. Arbeta för att lärare ska bibehålla fokus på skolfaktorer

7.6.6. Åtgärderna vid komplicerade ärenden ska utformas utifrån en helhetssyn (skolsituation, fritid, hälsa, sociala relationer)

7.6.7. Vårdnadshavare ska underrättas samma dag

7.7. Svårt att komma tillrätta med långdragen frånvaroproblematik

7.7.1. Tänk rehab efter långtidssjukskrivning

7.7.2. Samarbeta med vårdnadshavare

7.7.2.1. Vad har de för erfarenheter som påverkar deras attityder i frågan?

7.7.3. Arbeta för att eleven ska känna sig hörd

8. AST och ADHD

8.1. Vid misstänkt AST eller ADHD

8.1.1. 1.Underrätta rektor

8.1.2. 2. Utred

8.1.3. 3. Sätt in anpassningar + stöd

8.1.4. 4. Utvärdera

8.1.5. 5. Om svårigheter kvarstår - skicka remiss till specialistvård. Bistå om nödvändigt. Handled & stötta personal under tiden.

8.2. AST

8.2.1. 1% av alla barn

8.2.2. Ofta ojämn begåvningsprofil

8.3. Vanligt hos flickor med ADHD

8.3.1. Mer uppmärksamhetssvårigheter

8.3.2. Låg självkänsla

8.3.3. Nedstämdhet

9. Dyslexi och Dyskalkyli

9.1. Dyslexi

9.1.1. Ofta bakomliggande orsak till generella inlärningssvårigheter

9.1.2. Skillnad mellan läsprestationer och kogn. förutsättningar

9.1.3. Svårt att göra kopplingen mellan hur bokstäver låter och hur de ser ut

9.1.4. Dålig stavning

9.1.5. Bristande läsförståelse

9.1.6. Begränsad läserfarenhet

9.1.7. Dåligt ordförråd

9.1.8. Hindrad att skaffa kunskap om omvärlden

9.2. Dyskalkyli

9.2.1. Nedsatt förmåga att uppfatta antal och mängder

9.2.2. Liknar dyslexi, fast med siffror - kastar om

10. God idé att göra insatser för att lära ut strategier för att hantera olika känslotillstånd. Förebygger depression, självskada, missbruk mm.

11. Vanligt att personal saknar fördjupade kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket gör att elever ej får de anpassningar som de behöver

11.1. Kunskap om individs styrkor och svagheter

11.2. Kunskap om diagnoser

12. Vid utredning är det centralt att ta reda på hur generaliserade inlärningssvårigheterna är och vilka områden som är drabbade, för att kunna avgöra vilken typ av problematik som ligger till grunden.