Vanliga problemområden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vanliga problemområden by Mind Map: Vanliga problemområden

1. Koncentrationssvårigheter

2. Självskada

2.1. Uttryck

2.1.1. Skära/bränna sig

2.1.2. Nypa/riva sig

2.1.3. Dra i hår

2.1.4. Förhindra sårläkning

2.1.5. Utsätta sig för sexuella övergrepp

3. Ätstörningar

3.1. Hälften av 15-åriga flickor tycker att de är för tjocka

3.2. Debuterar ofta oskyldigt när en tonåring försöker gå ner i vikt

3.3. Stor samsjuklighet

3.3.1. Särskilt till självskada

3.3.2. Även ADHD, AST

3.4. EH bidrar genom tidig upptäckt

4. AST och ADHD

4.1. Vid misstänkt AST eller ADHD

4.1.1. 1.Underrätta rektor

4.1.2. 2. Utred

4.1.3. 3. Sätt in anpassningar + stöd

4.1.4. 4. Utvärdera

4.1.5. 5. Om svårigheter kvarstår - skicka remiss till specialistvård. Bistå om nödvändigt. Handled & stötta personal under tiden.

4.2. AST

4.2.1. 1% av alla barn

4.2.2. Ofta ojämn begåvningsprofil

4.3. Vanligt hos flickor med ADHD

4.3.1. Mer uppmärksamhetssvårigheter

4.3.2. Låg självkänsla

4.3.3. Nedstämdhet

5. Dyslexi och Dyskalkyli

5.1. Dyslexi

5.1.1. Ofta bakomliggande orsak till generella inlärningssvårigheter

5.1.2. Skillnad mellan läsprestationer och kogn. förutsättningar

5.1.3. Svårt att göra kopplingen mellan hur bokstäver låter och hur de ser ut

5.1.4. Dålig stavning

5.1.5. Bristande läsförståelse

5.1.6. Begränsad läserfarenhet

5.1.7. Dåligt ordförråd

5.1.8. Hindrad att skaffa kunskap om omvärlden

5.2. Dyskalkyli

5.2.1. Nedsatt förmåga att uppfatta antal och mängder

5.2.2. Liknar dyslexi, fast med siffror - kastar om

6. God idé att göra insatser för att lära ut strategier för att hantera olika känslotillstånd. Förebygger depression, självskada, missbruk mm.

7. Vanligt att personal saknar fördjupade kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket gör att elever ej får de anpassningar som de behöver

7.1. Kunskap om individs styrkor och svagheter

7.2. Kunskap om diagnoser

8. Hjälpsamt

8.1. Avskärmning

8.2. Struktur

8.3. Nära kontakt med vuxen

8.4. Regelbunden uppföljning av prestation

8.5. Väl planerat inlärningsstöd

8.6. Positiv skolanknytning (elevens ansträngningar lyfts och skolan känns viktig)

8.7. Samarbete med föräldrar

8.8. Aktiva ingripanden när miljön blir negativ

8.9. Personal/lärare med rätt kunskaper

9. Ängslan & Oro

9.1. Hjälpsamt

9.1.1. Struktur

9.1.2. Lugn miljö

9.1.3. Stöd av vuxen som känner till orosmoment under dagen

9.1.4. Anpassningar i situationer med andra elever än de vanliga

9.1.5. Hjälp när personen kommer tillbaka efter frånvaro

9.1.6. Anpassning vid utflykter

10. Suicid

10.1. !

10.1.1. Vanligt förekommande med tankar, men var vaksam när de är återkommande samt när eleven inte ser andra lösningar på sina problem.

10.1.2. Dessa elever har i större utsträckning varit utsatta för övergrepp, trauman och kränknkingar

10.1.3. Ofta utlösande kritisk händelse.

10.1.4. Varningssignaler: - Bristande intresse - Försämring av skolresultat - Minskad motivation för skolarbete - Upprepad frånvaro - Ökat missbruk - Våldshandlingar

10.2. Skolan ska ha skrivna rutiner för att hantera deprimerade, suicidnära elever

10.3. Krishandplanen ska fram vid suicid

11. Skolfrånvaro

11.1. Ej tillräckligt att ett barn är i skolan - barnet ska även delta i undervisningen

11.2. Vanligaste orsaken till bristande betyg

11.3. Arbeta för att EHs roll ska vara tydlig och baserad på riktlinjer

11.4. Skolmotstånd= Frånvaro som vårdnadshavare känner till. Eleven får en kraftig reaktion mot att gå till skolan, ofta oklart varför. Börjar ofta efter ledighet/frånvaro

11.4.1. Bakomliggande orsaker

11.4.1.1. Triggat av misslyckande/kritik

11.4.1.2. Sociala problem i familjen

11.4.1.3. Brist på anpassningar i skolan

11.4.1.4. Inlärningssvårigheter

11.4.1.5. Trauma, ångest, depression

11.4.1.6. Funktionsnedsättningar eller neuropsykiatrisk sjukdom

11.4.2. !

11.4.2.1. Jätteviktigt med utredning!

11.5. Ogiltig frånvaro= Frånvaro som vårdnadshavaren ej känner till och där obehag inför skolan ej är främsta orsak

11.5.1. Bakomliggande orsaker

11.5.1.1. Brist på tillsyn

11.5.1.2. Sociala problem i familjen, kriser

11.5.1.3. Brist på uppmuntran i skolan

11.5.1.4. Inkonsekvent hantering av ogiltig frånvaro

11.5.1.5. Inlärningsproblem

11.5.1.6. Bristande framgång

11.5.1.7. Dåligt umgänge

11.5.1.8. Utagerande beteendeproblematik (samband)

11.5.2. !

11.5.2.1. Tidig upptäckt och tidiga åtgärder!

11.6. Åtgärder vid frånvaro

11.6.1. Tydliga rutiner kring frånvarorapportering

11.6.2. Orsaker utreds skyndsamt

11.6.3. EH är aktiv i att främja närvaro

11.6.4. Rutiner för samverkan med EH

11.6.5. Arbeta för att lärare ska bibehålla fokus på skolfaktorer

11.6.6. Åtgärderna vid komplicerade ärenden ska utformas utifrån en helhetssyn (skolsituation, fritid, hälsa, sociala relationer)

11.6.7. Vårdnadshavare ska underrättas samma dag

11.7. Svårt att komma tillrätta med långdragen frånvaroproblematik

11.7.1. Tänk rehab efter långtidssjukskrivning

11.7.2. Samarbeta med vårdnadshavare

11.7.2.1. Vad har de för erfarenheter som påverkar deras attityder i frågan?

11.7.3. Arbeta för att eleven ska känna sig hörd

12. Vid utredning är det centralt att ta reda på hur generaliserade inlärningssvårigheterna är och vilka områden som är drabbade, för att kunna avgöra vilken typ av problematik som ligger till grunden.