WEB flaw.uniba.sk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WEB flaw.uniba.sk by Mind Map: WEB flaw.uniba.sk

1. link na inú stránku

2. Zodpovené oddelenie Osoba

3. O fakulte

3.1. Poslanie a história

3.2. Vedenie fakulty

3.3. Akademický senát

3.3.1. tajomník AS - Lenhartová

3.3.2. Študentskí senátori informujú

3.3.2.1. Senátori - E. Ploth, I. Slovák, F. Šuran.

3.4. Vedecká rada (-> Veda -> Vedecká rada)

3.5. Legislatíva a dokumenty

3.5.1. prodekan pre legislatívu

3.6. Úradná výveska

3.6.1. Výberové konania (uniba.sk)

3.6.1.1. referát personálnej práce

3.6.2. Habilitačné a vymenúvacie konania (uniba.sk)

3.6.2.1. Oddelenie vedy a d.š. Jonátová

3.6.3. Obhajoby habilitačných prác a habilitačné prednášky

3.6.4. Obhajoby dizertačných prác

3.6.4.1. Oddelenie vedy a d.š. Brillová, Karpatiová

3.7. Aktivity a médiá

3.8. Disciplinárna komisia

3.8.1. Študijné oddelenie Lepešová

3.9. Odborová organizácia

3.9.1. predseda odborovej org.

4. Pracoviská

4.1. Katedry

4.1.1. Katedra teórie práva a sociálnych vied

4.1.1.1. zástupca vedúceho katedry - Kasinec

4.1.2. Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

4.1.2.1. zástupca vedúceho katedry - Lenhartová

4.1.3. Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky

4.1.3.1. zástupca vedúceho katedry - Mlkvy

4.1.4. Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

4.1.4.1. zástupca vedúceho katedry - Bednár

4.1.4.2. Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

4.1.4.2.1. Oddelenie ďalšieho vzdelávania, RK... Senková

4.1.5. Katedra ústavného práva

4.1.5.1. zástupca vedúceho katedry - Baraník, Giba

4.1.6. Katedra správneho a environmentálneho práva

4.1.6.1. zástupca vedúceho katedry - Horvat

4.1.7. Katedra finančného práva

4.1.7.1. zástupca vedúceho katedry - Koroncziová

4.1.8. Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

4.1.8.1. zástupca vedúceho katedry - Lukačka

4.1.9. Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

4.1.9.1. zástupca vedúceho katedry - Minčič

4.1.10. Katedra občianskeho práva

4.1.10.1. zástupca vedúceho katedry - Dufalová

4.1.11. Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

4.1.11.1. zástupca vedúceho katedry - Blažek

4.2. Ústavy

4.2.1. Ústav európskeho práva

4.2.1.1. zástupca riaditeľa ústavu - Kováčiková

4.2.2. Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva

4.2.2.1. zástupca riaditeľa ústavu - Ralbovská

4.2.3. Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie

4.2.3.1. zástupca riaditeľa ústavu - Micikova

4.2.4. Ústav ekonomických vied

4.2.4.1. zástupca riaditeľa ústavu - Polakova, Zelonkova

4.2.5. Ústav klinického právneho vzdelávania

4.2.5.1. zástupca riaditeľa ústavu - Illyova

4.2.6. Ústav telesnej kultúry

4.2.6.1. zástupca riaditeľa ústavu - Kolárik, Rondová

4.3. Informačné pracoviská

4.3.1. Akademická knižnica (->Služby -> Knižnica)

4.4. Dekanát

5. Štúdium

5.1. Oznamy

5.1.1. Študijné oddelenie Lepešová

5.2. Uchádzač - prijímacie konanie

5.2.1. Bakalárske štúdium

5.2.1.1. Študijné oddelenie Lepešová

5.2.2. Magisterské štúdium

5.2.2.1. Študijné oddelenie Lepešová

5.2.3. Prípravný kurz

5.2.3.1. Oddelenie ďalšieho vzdelávania, RK... Mydliarová

5.3. Študent (Bc., Mgr.)

5.3.1. Študijné oddelenie Lepešová

5.3.2. Ubytovanie

5.3.3. Poplatky

5.3.4. Zápisy, predzápisy

5.3.5. Študijné plány, informačné listy

5.3.6. Rozvrh, harmonogram

5.3.6.1. Sombati

5.3.7. Štipendiá

5.3.8. Štátne skúšky

5.3.9. Promócie

5.3.10. Žiadosti - vzory

5.3.11. Študijné oddelenie, študijní poradcovia

5.3.12. Podpora štúdia študentom so špecifickými potrebami

5.3.13. Cudzojazyčné predmety

5.3.13.1. Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia Krescanková

5.3.14. ELSA

5.4. Master's degree programme in English

5.4.1. Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia Krescanková

5.5. Absolvent

5.6. Rigorózne konanie

5.6.1. Oddelenie ďalšieho vzdelávania, RK... Mydliarová; Senková, Andraško

5.7. Doktorandské štúdium

5.7.1. Oddelenie vedy a DŠ Brillová, Karpatiová

5.8. Celoživotné vzdelávanie

5.8.1. Oddelenie ďalšieho vzdelávania, RK... Senková; Andraško

5.9. Diplomatická akadémia

5.9.1. Oddelenie ďalšieho vzdelávania, RK... Senková

5.10. AIS - príručky a návody (uniba.sk)

6. Veda

6.1. Vedecká rada

6.1.1. Oddelenie vedy a d.š. Jonátová

6.2. Publikačná činnosť

6.3. Významné granty a projekty

6.3.1. prodekan pre rozvoj Hapčová

6.4. Habilitačné a vymenúvacie konanie

6.4.1. Oddelenie vedy a d.š. Jonátová

6.5. Konferencie a podujatia

6.5.1. Prodekan pre vzťahy s odbornou verejnosťou Mydliarová; Senková; Andraško

6.6. ŠVOČ

6.6.1. Prodekan pre legislatívu - Škrobák Prodekan pre rozvoj - Hapčová (disabled)

6.7. Časopis AFI -> afi.flaw.uniba.sk

6.8. Časopis Comenius -> comenius.flaw.uniba.sk

7. Medzinárodné vzťahy

7.1. Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia Krescanková

7.2. Aktuality

7.3. ERASMUS+

7.4. Krátkodobé pobyty pracovníkov

7.5. Ostatné mobilitné programy

7.6. British Law Centre - BLC

7.7. Rakúska škola súkromného práva

7.8. E.MA

7.9. CEEMC 2016

7.10. PHD WORKSHOP 2016

7.11. Dôležité webstránky

8. Služby

8.1. Vydávanie a uznávanie dokladov o absolvovaní štúdia

8.2. Knižnica

8.2.1. Knižnica - Martanovičová

8.3. Vydavateľská činnosť

8.3.1. Knižnica - Stančiaková

8.4. Zdravotnícka starostlivosť (uniba.sk)

8.5. Ubytovanie (uniba.sk)

8.6. Stravovanie (uniba.sk)

8.7. Podpora študentov so špecifickými potrebami (->štúdium-> podpora....)

8.8. Služby informačných technológií

8.8.1. OITaVV

8.9. Pokladňa

8.10. Podateľňa

9. Alumni klub

9.1. Kahounova