Інтерактивні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інтерактивні технології навчання by Mind Map: Інтерактивні технології навчання

1. Риси інтерактивного навчання: • двобічний характер; • спільна діяльність учителя й учнів; • керівництво процесу вчителем; • спеціальна організація та різноманітність форм; • інформаційна прогалина; • цілісність та єдність; • мотивація та зв'язок з реальним життям; • виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань.

2. Основні види діяльності учасників інтерактивного навчання

2.1. Діяльність учителя 1. Використовує діалогічні методи. 2. Організовує дискусії. 3. Спонукає висловлювати і аргументувати власну думку. 4. Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них. 5. Пропонує письмові роботи (твір, розповідь, лист). 6. Створює проблемні ситуації, практикує захист творчих робіт та проектів.

2.2. Діяльність учнів 1. Висловлюють і аргументують власну думку. 2. Роблять доповіді, пишуть твори, листи . 3. Проводять захист проектів, роблять презентації. 4. Ставлять запитання до учнів та вчителя. 5. Відповідають на запитання учнів чи вчителя. 6. Вміють визначити свої помилки.

3. «Інтерактивні технології навчання» можна визначити як взаємодію викладача та студента в процесі спілкування та навчання з метою вирішення лінгвістичних та комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність включає організацію та розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на взаємодію, взаєморозуміння, вирішення проблем, важливих для кожного із учасників навчального процесу.

4. Переваги інтерактивного навчання: • у роботі задіяні усі учні класу; • учні навчаються працювати у команді; • формується доброзичливе ставлення до опонента; • кожна дитина має можливість пропонувати свою думку; • створюється «ситуація успіху»; • за короткий час опановується велика кількість матеріалу; • формуються навички толерантного спілкування; • вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми.

5. Інтерактивне навчання:

5.1. Кооперативне навчання: • Робота в парах • Карусель • Малі групи • Акваріум

5.2. Колективно-групове навчання: • Мікрофон • Незакінчені речення • Мозковий штурм • Дерево рішень

5.3. Опрацювання дискусійних питань: • Метод прес • Займи позицію • Дискусія • Дебати

5.4. Ситуативне моделювання: • Імітація гри • Громадянські слухання • Рольова гра