องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. บุคลากร

1.1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operator)

1.2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ (system)

1.2.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (systems analyst and designer)

1.2.2. ผู้บริหารฐานข้อมูล (database administrator )

1.2.3. นักพัฒนาโปรแกรมระบบ (system programmer)

1.2.4. นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (application programmer)

1.3. ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (electronic data processing manager)

1.4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (computer user)

1.4.1. ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Supporter)

1.4.2. ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)

1.4.3. ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis)

1.4.4. ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ (System Manager)

2. อินฟอร์เมชั่น

3. ฮาร์ดแวร์

3.1. หน่วยรับข้อมูล

3.1.1. เมาส์

3.1.1.1. Serial Mouse

3.1.1.2. PS/2 Mouse

3.1.1.3. USB Mouse

3.1.1.3.1. ลูกกลิ้ง

3.1.1.3.2. Optical

3.1.1.4. Wireless Mouse

3.1.2. คีย์บอร์ด

3.1.2.1. desktop keyboard

3.1.2.1.1. เป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานแบบ 101 ปุ่ม

3.1.2.2. desktop keyboard with hot key

3.1.2.2.1. เป็นคีย์บอร์ดที่มีปุ่มพิเศษเพิ่มเข้ามามากกว่าแบบมาตรฐาน

3.1.2.3. wireless keyboard

3.1.2.3.1. เป็นคีย์บอร์ดไร้สาย

3.1.2.4. security keyboard

3.1.2.4.1. เป็นคีย์บอร์ดที่มีระบบรักษาความปลอยภัย

3.1.2.5. notebook keyboard

3.1.2.5.1. เป็นคีย์บอร์ดขนาดเล็กและบาง

3.1.3. กล้องดิจิตอล

3.1.3.1. กล้องคอมแพค (Compact)

3.1.3.2. กล้อง DSLR

3.1.3.3. กล้อง DSLR-Like

3.1.3.4. กล้อง Mirrorless เช่น Micro 4/3

3.1.4. สแกนเนอร์

3.1.4.1. สแกนเนอร์มือถือ (Hand-Held Scanner)

3.1.4.2. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet-Fed Scanner)

3.1.4.3. สแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner)

3.1.5. ไมโครโฟน

3.1.5.1. แบ่งตามลักษณะของโครงสร้างวัสดุ

3.1.5.1.1. แบบคาร์บอน (Cabon mic)

3.1.5.1.2. แบบคริสตัล (Crystal mic)

3.1.5.1.3. แบบเซรามิค (Ceramic mic)

3.1.5.1.4. แบบคอนเดนเซอร์ (Condenser mic)

3.1.5.1.5. แบบไดนามิค (Dynamic mic)

3.1.5.1.6. แบบริบบอน (Ribbon mic)

3.1.5.2. แบ่งตามทิศทางของการรับเสียง

3.1.5.2.1. แบบรับเสียงได้ทิศทางเดียว (Uni-Directional mic)

3.1.5.2.2. แบบรับเสียงได้ 2 ทิศทาง (Bi-directional mic)

3.1.5.2.3. แบบรับเสียงได้รอบทิศทาง (Omni-directional mic)

3.1.5.2.4. แบบรับเสียงบริเวณด้านหน้ารูปหัวใจ (Cardioid mic)

3.1.5.3. แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

3.1.5.3.1. แบบตั้งโต๊ะ (Desk mic)

3.1.5.3.2. แบบมือถือ (Hand mic)

3.1.5.3.3. แบบห้อยคอ (Lavalier mic)

3.1.5.3.4. แบบบูม (Boom mic)

3.1.5.3.5. แบบบิง (Bing mic)

3.1.5.3.6. แบบไม่มีสาย (Wireless mic)

3.1.6. จอยสติ๊ก

3.1.7. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

3.1.7.1. Pen Type Scanner

3.1.7.2. CCD readers

3.1.7.3. Laser readers

3.1.7.4. Imaging Scanner

3.1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

3.2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

3.3. หน่วยแสดงผลข้อมูล

3.4. หน่วยความจำ

3.5. หน่วยสำรองข้อมูล

4. ซอฟแวร์

4.1. ซอฟแวร์ระบบ

4.1.1. Windows

4.1.2. UNIX

4.1.3. MAX OS

4.1.4. Linux

4.1.5. OS/2

4.2. ซอฟแวร์ประยุกต์

4.3. ซอฟแวร์สำเร็จรูป