องค์ประกอบของระบบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. เมาส์

1.1.1.1. Seerial Mouse

1.1.1.2. Ps/s Mouse

1.1.1.3. Usb Mouse

1.1.1.4. Joy Stick

1.1.1.5. Glide Point

1.2. คีย์บอร์ด

1.2.1. คีย์บอร์ดติดตั้งภายใน

1.2.2. คีย์บอร์ดเออร์โกโนมิกส์

1.2.3. คีย์บอร์ดไร้สาย

1.2.4. คีย์บอร์ดพกพา

1.2.5. คีย์บอร์ดเสเมืิอน

1.3. สแกนเนอร์

1.3.1. สแกนเนอร์มือถือ

1.3.2. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ

1.3.3. สแกนเนอร์แท่นเรียบ

1.4. ไมโครโฟน

1.4.1. ไดนามิคไมค์โครโฟน

1.4.2. คอนเดนเซอร์ไมค์โครโฟน

1.4.3. คริสตอนไมค์โครโฟน

1.4.4. คาร์บอนไมค์โครโฟน

1.4.5. เซรามิคไมค์โครโฟน

1.4.6. ริบบอนไมค์โครโฟน

1.5. จอสัมผัส

1.5.1. ตัวต้านทาน

1.5.2. ตัวเก็บประจุ

1.5.3. คลื่อนเสีอยงที่ผิวของหน้าจอ

1.6. จอยสติ้ก

1.6.1. แบบเล่นเกมส์ทั่วไป

1.6.2. แบบเล่นเกมส์เครื่องบิน

1.6.3. แบบเล่นเกมส์แบบรถ

1.7. เครื่องบาร์โค้ด

1.7.1. แบบด้ามปืน

1.7.2. แบบยึดติดฐาน

1.7.3. แบบที่รูดบัตร

1.7.4. แบบ PDA Mobile

1.7.5. แบบโทรศัพท์มือถือ

1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.9. กล้องดิจิตอล

1.9.1. แบบกล้องคอมแพค

1.9.2. แบบกล้แงมิลเอร์เลส

1.9.3. แบบ DSRL

1.9.4. แบบ DSRL-Like

1.10. หน่วยประมวลผล

1.10.1. หน่วยควบคุม (Control Unit)

1.10.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit : ALU)

1.11. หน่วยแสดงข้อมูล

1.11.1. หน่วยแสดงผลชั่วคราว (Soft Copy)

1.11.2. หน่วยแสดงผลถาวร (Hard Copy)

1.12. หน่วยความจำ

1.12.1. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)

1.12.2. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)

1.13. หน่วยสำรองข้อมูล

1.13.1. แบบแม่เหล็ก (Magnetic Storage)

1.13.2. แบบแสง (Optical Storage)

1.13.3. แบบโซลิดสเตท (Solid State Drive)

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Windows

2.1.2. Linux

2.1.3. OS/2

2.1.4. UNlX

2.1.5. MAC OS

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์เฉพราะด้าน

2.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

2.3.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านงานเอกสาร

2.3.2. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านงานตารางการทำงาน

2.3.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านการจัดการฐานข้อมูล

2.3.4. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านการนำเสนอ

3. บุคลากร

3.1. นักวิเคราะห์และออกแบบ

3.2. นักโปรแกรมเมอร์ Progr ammer

3.3. ผู้ใช้งาน User

3.4. ผู้ประฏิบัติ Operator

3.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล Database Administr ator :DBA

3.6. ผู้จัดระบบ System Manger

3.7. ผู้บริหารฐานข้อมูล Database Administr ator :DBA