องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.2. หน่วยประมวล

1.3. หน่วยแสดงผล

1.4. หน่วยความจำ

1.5. หน่วยสำรองข้อมูล

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ (system software)

2.1.1. ระบบปฏิบัติการ

2.1.2. ตัวแปลภาษา

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

2.2.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

2.2.2. ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

3. บุคลากร

3.1. หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์ (EDP Manager)

3.2. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน (System Analyst หรือ SA)

3.3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

3.4. ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Operator)

3.5. พนักงานจัดเตรียมข้อมูล (Data Entry Operator)