องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. แป้นพิมพ์

1.1.2. เมาส์

1.1.3. ไมโครโฟน

1.1.4. Scanner

1.1.5. Barcode Reader

1.1.6. Touch pen

1.2. หน่วยประมวลผล

1.2.1. CUP

1.3. หน่วยแสดงผล

1.3.1. Printet

1.3.2. Projector

1.3.3. Plotter

1.3.4. ลำโพง

1.3.5. จอภาพ

1.4. หน่วยความจำ

1.4.1. RAM

1.4.2. ROM

1.5. หน่วยสำรองข้อมูล

1.5.1. Floppy Disk

1.5.2. CD-ROM

1.5.3. Harddisk

1.5.4. flash drive/handy drive

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟแวร์ประยุกต์

2.1.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.1.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2.2. ซอฟแวร์ระบบ

2.2.1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

2.2.1.1. Window

2.2.1.2. linux

2.2.1.3. Dos

2.2.1.4. Mac OS

2.2.2. ยูทิลิตี้ (Utility Program)

2.2.2.1. โปรมแกรมป้องกันไวรัส

2.2.2.2. โปรแกรม defrag

2.2.2.3. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

2.2.3. ดีไวซ์ไดเวอร์ (Device Driver หรือ Driver)

2.2.4. ตัวแปลภาษา (Language Translator)

3. บุคคลากร

3.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analyst and Designer : SA)

3.2. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

3.3. ผู้ใช้ (User)

3.4. ผู้ปฏิบัติการ (Operator)

3.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA)

3.6. ผู้จัดการระบบ (System Manager)