องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. บุคลากร

1.1. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

1.1.1. ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

1.1.2. ฝ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม

1.1.3. ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริการ

1.2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operator)

1.3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ (system)

1.3.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

1.3.2. ผู้บริหารฐานข้อมูล

1.3.3. นักพัฒนาโปรแกรมระบบ

1.3.4. นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

1.4. ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์

1.5. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (computer user)

1.5.1. พีเพิลแวร์

1.5.2. ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

1.5.3. ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.5.4. ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

1.5.5. ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์

2. ซอฟแวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

2.1.1.1. Windows XP

2.1.1.2. DOS

2.1.1.3. Linux

2.1.1.4. Mac OS X

2.1.2. ยูทิลิตี้ (Utility Program)

2.1.2.1. โปรแกรมป้องกันไวรัส

2.1.2.2. โปรแกรม Defrag

2.1.3. ดีไวซ์ไดเวอร์ (Device Driver หรือ Driver)

2.1.4. ตัวแปลภาษา (Language Translator)

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.2.1.1. ซอฟต์แวร์คิดภาษี

2.2.1.2. ซอฟต์แวร์การให้บริการร้าน

2.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2.2.2.1. จัดทำเอกสารรายงาน

2.2.2.2. จัดทำแผ่นพับ

2.2.2.3. จัดทำหนังสือเวียน

2.2.2.4. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์

3. ฮาร์ดแวร์

3.1. หน่อยรับข้อมูล

3.1.1. แป้นพิมพ์

3.1.1.1. ไร้สาย

3.1.1.2. เสมือน

3.1.1.3. USB

3.1.2. เมาส์

3.1.2.1. ลูกกลิ้ง

3.1.2.2. แสง

3.1.3. ไมโครโฟน

3.1.4. Sanner

3.1.5. Barcode Reader

3.1.6. Mouse Pen

3.1.7. Toch Screen

3.1.8. เครื่องตรวจจับข้อสอบ

3.2. หน่อยประมวลผล

3.2.1. CPU

3.2.1.1. CU

3.3. หน่วยแสดงผล

3.3.1. จอภาพ

3.3.1.1. CRT

3.3.1.2. พลาสม่า

3.3.1.3. TFT

3.3.1.4. LCD

3.3.2. Plotter

3.3.3. ลำโพง

3.3.4. Pinter

3.3.4.1. Dot Maitix

3.3.4.2. Ink jet

3.3.4.3. Laser

3.4. หน่วยความจำ

3.4.1. RAM

3.4.1.1. SD RAM

3.4.1.2. RD RAM

3.4.2. ROM

3.5. หน่วยสำรองข้อมูล

3.5.1. floppy Dik

3.5.2. CD-Rom

3.5.3. Harddisk

3.5.4. DVD-Rom

3.5.5. Fiash Drive/HandyDrive /Thumb Drive