องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ซอฟด์แวร์

1.1. ซอฟด์แวร์ระบบ

1.1.1. 1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

1.1.2. 2 ยูทิลิตี้ (Utility Program)

1.1.3. 3 ดีไวซ์ไดเวอร์ (Device Driver หรือ Driver)

1.1.4. 4 ตัวแปลภาษา (Language Translator)

1.2. ซอฟด์แวร์ประยุกต์

1.2.1. 1 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

1.2.2. 2 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2. ฮาร์ดแวร์

2.1. หน่วยรับข้อมูล

2.1.1. แป้นพิม

2.1.2. เมาส์

2.1.3. ไมโคโฟน

2.1.4. Scanner

2.1.5. Barcode Reader

2.1.6. Mouse Pen

2.1.7. Touch Screen

2.1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

2.2. หน่วยประมวล

2.2.1. CPU

2.3. หน่วยแสดงผล

2.3.1. Plotter

2.3.2. ลำโพง

2.3.3. Printer

2.4. หน่วยความจำ

2.4.1. RAM

2.4.2. ROM

2.5. หน่วยสำรองข้อมูล

2.5.1. Floppy Disk

2.5.2. CD-ROM

2.5.3. Harddisk

2.5.4. DVD-ROM

3. บุคลากร

3.1. โครงสร้างของหน่วยงานคอมพิวเตอร์

3.1.1. 1. ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบงาน

3.1.2. 2. ฝ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม

3.1.3. 3. ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริการ

3.2. บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์

3.2.1. 1. หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์ ( EDP Manager )

3.2.2. 2. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน ( System Analyst หรือ SA )

3.2.3. 3. โปรแกรมเมอร์ ( Progammer )

3.2.4. 4. ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Computer Operator )

3.2.5. 5. พนักงานจัดเตรียมข้อมูล ( Data Entry Operator )