Управляема система ли са международните отношения? Стихийно и съзнателно регулиране. Роля на норм...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Управляема система ли са международните отношения? Стихийно и съзнателно регулиране. Роля на нормативното й регулиране. by Mind Map: Управляема система ли са международните отношения? Стихийно и съзнателно регулиране. Роля на нормативното й регулиране.

1. В хода на историческото развитие се наблюдава увеличение в съзнателните фактори, които управляват системата

1.1. С това се увеличава ролята на международните организации като особено важна е ООН

1.1.1. Според Келзен е необходима поне минимална централизация, за да се подържа социалния ред в обществото.

1.1.1.1. Тази централизация е ООН

1.1.1.1.1. Проявява се в санкционния механизъм на съвета за сигурност.

2. 2. Какви типове управление са присъщи на МО?

2.1. На МО са присъщи два типа на управление и съотношението между тях варира.

2.1.1. 1. Целенасочено управление.

2.1.1.1. Името го обяснява. Управление, което се извършва целенасочено от един субект или група от субекти.

2.1.1.1.1. Кога е важно целенасоченото управление?

2.1.2. 2. Самоуправление

2.1.2.1. Извършва се чрез компенсаторни механизми. При импулси, които изваждат системата от равновесие компенсаторните механизми създават импулси, които я връщат обратно. Такива механизми са взаимодействията между интересите на различни държави.

2.1.2.1.1. Кога е важно самоуправлението?

3. До каква степен МО подлежат на управление?

3.1. Съществуват основателни съмнения дали МО подлежат на управление.

3.1.1. Защо?

3.1.1.1. Заради външни обстоятелства оказващи влияние.

3.1.1.2. Заради сложността на системата и непредвидимото поведение на субектите.

4. Какво значи управление на системата на МО?

4.1. Означава съзнателно въздействие върху нея с цел да бъдат променени нейните параметри.

4.1.1. Какви типове управление има?

4.1.1.1. Съзнателно управление

4.1.1.2. Стихийно управление

4.1.1.2.1. Стихийното управление е в резултат от преплитането на различни сили.

5. От какъв тип е системата на МО според различните автори?

5.1. От анархичен тип.

5.1.1. Използва стихийно регулационни механизми, които се задействат в резултат от преплитането на различни сили.

5.2. Съзнателно регулирана система