ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) by Mind Map: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

1. โพรโทคอล (Protocol)

1.1. ความหมายโพรโทคอล (Protocol)

1.2. ชนิดโพรโทคอล (Protocol)

1.2.1. 1. NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

1.2.2. 2. IPX/SPX (Internet Packet Exchange)

1.2.3. 3. TCP/IP (Transfer Control Protocol/ Internet Protocol)

1.2.4. 4.โพรโทคอลจัดการระดับตัวอักษร

1.2.5. 5. โพรโทคอลจัดการแบบนับจำนวนไบต์ โพรโทคอลจัดการแบบนับจำนวนไบต์ (Byte-Count-Oriented Protocols)

1.2.6. 6.โพรโทคอลจัดการระดับบิต โพรโทคอลจัดการระดับบิต (Bit-Oriented Protocols)

1.2.7. 7.โพรโทคอลเอสเอ็นเอ รูปแบบโครงสร้างแบบเอสเอ็นเอ (System Network Architecture; SNA)

1.2.8. 8.โพ รโทคอล H.323 การสื่อสารแบบแพ็กเกตสวิท (Packet Switched Network)

1.2.9. 9.โพ รโทคอล X.25 คณะกรรมการ CCITT (Consultative Committee for International Telegraph and Telephone)

2. (Concept Mapping)ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

3. องค์ประกอบของระบบเครือข่าย

3.1. 1. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

3.2. 2. ช่องทางการสื่อสาร

3.3. 3. สถานีงาน

3.4. 4. อุปกรณ์ในเครือข่าย

3.4.1. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC)

3.4.1.1. โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator)

3.4.1.1.1. ฮับ ( Hub)

3.5. 5. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

4.1. ความหมายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

4.2. ข้อดีขอองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

5. ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1. 1. เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN)

5.2. 2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)

5.3. 3. เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network หรือ WAN)

6. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6.1. 1. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส (bus topology)

6.2. 2. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน (ring topology)

6.3. 3. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (star topology)

6.4. 4. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเมช (mesh topology)

6.5. 5. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม (hybrid topology)