กิจกรรมที่1 ความรู้ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กิจกรรมที่1 ความรู้ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: กิจกรรมที่1  ความรู้ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. hardware

1.1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

1.1.1. หน้าที่ : ประมวลผลข้อมูล

1.1.2. หน่วยการวัดความเร็ว : “เฮิร์ท”(Herzt)

1.2. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

1.2.1. หน้าที่ : ป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

1.2.2. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูล

1.3. หน่วยแสดงผล (Output Unit)

1.3.1. หน้าที่ : แสดงผลข้อมูล

1.3.2. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการแสดงผล

1.4. หน่วยความจำ (Memory Unit)

1.4.1. หน้าที่ : จดจำข้อมูล

1.4.2. หน่วยความถาวร (ROM : Read Only Memory)

1.4.3. หน่วยความจำชั่วคราว (RAM : Random Access Memory)

1.5. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)

1.5.1. หน้าที่ : เก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไป

1.5.2. หน่วยความจำสำรองที่นิยมใช้กันทั่วไป

2. นวัตกรรม

2.1. องค์ประกอบของนวัตกรรม

2.1.1. 1.ความใหม่

2.1.2. 2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

2.1.3. 3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์

2.2. กระบวนการนวัตกรรม

2.2.1. 1.การค้นหา

2.2.2. 2. การเลือกสรร

2.2.3. 3. การนำไปปฏิบัติ

2.2.3.1. 3.1 การรับ

2.2.3.2. 3.2 การปฏิบัติ

2.2.3.3. 3.3 การนำเสนอ

2.2.3.4. 3.4 การรักษาสภาพ

2.2.4. 4. การเรียนรู้

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

3.1.1. บุคลากร

3.1.2. ขั้นตอนการปฏิบัติ

3.1.3. ฮาร์ดแวร์

3.1.4. ซอฟต์แวร์

3.1.5. ข้อมูล

4. พัฒนาการคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2494 – 2501) เป็นยุคที่ใช้หลอดสูญญากาศ

4.2. 2.ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2502 – 2507) เป็นยุคที่ใช้ทรานซิสเตอร์

4.3. 3.ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2508 – 2513) เป็นยุคที่ใช้ระบบวงจร IC

4.4. 4.ยุคที่ 4 (พ.ศ. 2514 – 2523) วงจร VLSI (Very Large – scale Circuit) หรือเรียก CPU

4.5. 5.ยุคที่ 5 (พ.ศ. 2524 – ปัจจุบัน) ไม่โครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor)

5. software

5.1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

5.1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ : เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้การติดต่อประสานกันระหว่าง อุปกรณ์แต่ละชิ้น โปรแกรมแต่ละโปรแกรม ให้สามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา System Software ที่รู้จักและเป็นที่นิยมกันมาก เช่น Windows , OSX, Linux เป็นต้น

5.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

5.2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ : เป็นชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เฉพาะได้ พูดง่ายๆ ก็คือ โปรแกรมที่เรากำลังใช้กันอยู่ทุกวันนี้นี่เอง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ยังแบ่งได้อีก 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป เช่น ซอฟต์แวร์นำเสนองาน ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล และอีกประเภท คือ ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะเท่านั้น เช่น โปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องจักรกล

5.3. ประโยชน์ของ Software

5.3.1. เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานประเภทต่างๆ ได้ เช่น เข้าถึงสื่อข้อมูลต่างๆ ใช้งานประเภทโปรแกรมแปลภาษา โปรแกรมด้านการคำนวณ โปรแกรมประมวลผลคำ หรือระบบการจัดการต่างๆ ซึ่งตัวอย่างที่บอกมานี้ช่วยให้การทำงานของพวกเราเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

6. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

6.1. 1. หน่วยรับข้อมูล

6.2. 2.หน่วยประมวลผลข้อมูล หรือ CPU

6.3. 3.หน่วยจัดเก็บข้อมูล

6.3.1. หน่วยความจำหลัก

6.3.2. หน่วยความจำสำรอง

6.4. 4.หน่วยแสดงผล