นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. E Learning

1.1. E Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป

1.2. ประโยชน์ของ e-Learning

1.2.1. 1.ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียน

1.2.2. 2.ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระทำได้ง่าย

1.2.3. 3.สามารถเข้าถึง e-learning ได้ง่าย

1.2.4. 4.ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง

2. ประเภทของนวัตกรรม

2.1. 1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation): สามารถจับต้องได้ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ ใช้กับ คนหรือผู้บริโภค เช่นเครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น

2.2. 2.นวัตกรรมด้านบริการ (Services Innovation) : นวัตกรรม ด้านบริการนั้น ไม่สามารถจับต้องได้ จะเป็นรูปแบบของการให้บริการ เช่น บริการของบริษัทมือถือด้านโปรโมชั่น ต่างๆ

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

3.1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด

3.2. องค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4 ประการ

3.2.1. สารสนเทศ

3.2.2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

3.2.3. การโต้ตอบ

3.2.4. การให้ผลโต้กลับในทันที

3.3. ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3.3.1. ประเภทการสอน

3.3.1.1. เป็นการที่คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนและตั้งคำถามให้ผู้เรียนตอบ

3.3.2. ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ

3.3.2.1. เป็นการให้ผู้เรียนฝึกฝนตามแบบฝึกหัดในเรื่องที่ผู้เรียนได้เรียนมา

3.3.3. ประเภทสถานการณ์จำลอง

3.3.3.1. เป็นการจำลองเหตการณืให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาใหม่หรือทบทวนเนื้อหาเก่า

3.3.4. ประเภทเกม

3.3.4.1. เป็นการที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม

3.3.5. ประเภทการทดลอง

3.3.5.1. เป็นการทดสอบผู้เรียนโดยตรงหลังจากการเรียนรู็เนื้อหา

4. ความหมาย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

4.1. นวัตกรรม ก็คือ การกระทำใหม่ ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุง หรือดัดแปลงจากสิ่งใดๆ แล้วทำให้สิ่งนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น เทคโนโลยีการศึกษา คือ การนำเอาหลักแนวคิด วิธีการต่างๆที่ตั้งอยู่บนรากฐาน ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เข้ากับกระบานการจัดการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา ก็คือการนำเอานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน

5. ประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

5.1. 1.ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

5.2. 2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

5.3. 3.ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน

5.4. 4. ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

5.5. 5. ช่วยลดเวลาในการสอน

5.6. 6.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย