นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. ตัวอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1.1. คู่มือการทำงานกลุ่ม

1.2. บทเรียน DVD และ CD

1.3. E Learning

1.4. การใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน

2. ประเภทของนวัตกรรม

2.1. 1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร

2.2. 2. นวัตกรรมการเรียนการสอน

2.3. 3. นวัตกรรมสื่อการสอน

2.4. 4. นวัตกรรมทางด้านการประเมินผล

2.5. 5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ

3. ประโยชน์ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

3.1. 1.ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

3.2. 2.ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

3.3. 3.ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน

3.4. 4.ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

3.5. 5.ช่วยลดเวลาในการสอน

3.6. 6.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

4. ความหมาย

5. ความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

5.1. 1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

5.2. 2. การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์

5.3. 3. การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการ

6. เป้าหมายในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

6.1. 1. ต้องการให้ผู้เรียนมีโอกาศเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่กว้างขวาง

6.2. 2. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

6.3. 3. สามารถใช้วิธีวิเคราะห์ระบบในการแก้ปัญหา และทำให้งานประสบความสำเร็จได้

7. การปฏิเสธนวัตกรรม

7.1. 1. เกิดจากความเคยชินกับวิธีการเดิมๆ ที่ตนเองเคยใช้เเละพึงพอใจ

7.2. 2. ความไม่แน่ใจของประสิทธิภาพของนวัตกรรม

7.3. 3. บุคคลมีความรู้น้อยในเรื่องนวัตกรรม

7.4. 4. มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ

8. การยอมรับนวัตกรรม

8.1. บุคคลเกิดความสนใจว่านวัตกรรมจะสามารถแก้ไขปัญหาที่กำลังประสบอยู่หรือไม่

8.2. เมื่อบุคคลเริ่มสนใจก็จะเกิดความไตร่ตรองและลงมือทดลองใช้นวัตกรรม

8.3. เมื่อนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาได้ บุคคลก็จะเรื่มยอมรับ