นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยี by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. Hardware

1.1. Hardware คือ เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ด้วย

1.1.1. 1.หน่วยรับข้อมูล

1.1.2. 2.หน่วยประมวลผลกลาง

1.1.3. 3.หน่วยแสดงผล

1.1.4. 4.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

2. Software

2.1. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

2.1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1.1. โปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานการทำงาน ติดต่อการทำงาน ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ Software ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่ในการจัดการ ระบบ ดูแลรักษาเครื่อง การแปลภาษาระดับต่ำหรือระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเพื่อให้เครื่องอ่านได้ เข้าใจ

2.1.1.1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งได้ 3 ชนิด ดังนี้

2.1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1.2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.1.2.1.1. 2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.1.2.1.2. 2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

3. นวัตกรรม

3.1. องค์ประกอบของนวัตกรรม

3.1.1. 1.ความใหม่ (Newness)

3.1.2. 2.ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits)

3.1.3. 3.การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea)

3.2. กระบวนการนวัตกรรม

3.2.1. 1.การค้นหา (Searching)

3.2.2. 2.การเลือกสรร (Selecting)

3.2.3. 3.การนำไปปฏิบัติ (Implementing)

3.2.3.1. 3.1 การรับ (Acquring)

3.2.3.2. 3.2 การปฏิบัติ (Executing)

3.2.3.3. 3.3 การนำเสนอ (Launching)

3.2.3.4. 3.4 การรักษาสภาพ (Sustaining)

3.2.4. 4.การเรียนรู้( Learning)

4. .

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน

5.2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

5.2.1. บุคลากร

5.2.2. ขั้นตอนการปฏิบัติ

5.2.3. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์

5.2.4. ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์

5.2.5. ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคล วัตถุหรือสถานที่

5.3. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

6. พัฒนาการคอมพิวเตอร์

6.1. สามารถแบ่งพัฒนาการคอมพิวเตอร์จากอดีตสู่ปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็นยุคก่อนการใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ และยุคที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ ดังนี้

6.1.1. 1. เครื่องคำนวณยุคประวัติศาสตร์

6.1.2. 2. คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศ

6.1.3. 3. คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์

6.1.4. 4. คอมพิวเตอร์ยุควงจรรวม

6.1.5. 5. คอมพิวเตอร์ยุควีแอลเอสไอ

6.1.6. 6. คอมพิวเตอร์ยุคเครือข่าย

6.1.7. 7. เทคโนโลยีสื่อประสม

6.1.7.1. 1. คอมพิวเตอร์ สามารถโต้ตอบ แบบปฏิสัมพันธ์ได้

6.1.7.2. 2. การเชื่อมโยงสื่อสาร ทำให้ข้อมูล เชื่อมโยงถึงกันและนำเสนอได้

6.1.7.3. 3. ซอฟต์แวร์ สามารถช่วยให้เราใช้ข้อมูลจากสื่อหลายชนิดร่วมกันได้

6.1.7.4. 4. การใช้งานแบบสื่อประสม โดยใช้ข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบสื่อประสม

7. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

7.1. คอมพิวเตอร์มีหลักการทำงาน 4 ขั้นตอนดังนี้

7.1.1. 1. รับข้อมูล

7.1.2. 2. ประมวลผลข้อมูล หรือ CPU (Central Processing Unit)

7.1.3. 3. จัดเก็บข้อมูล

7.1.3.1. 3.1 หน่วยควมจำหลัก

7.1.3.1.1. (3.1.1) หน่วยความจำแบบลบเลือนได้

7.1.3.1.2. (3.1.2) หน่วยความจำแบบลบเลือนไม่ได้

7.1.3.2. 3.2 หน่วยความจำสำรอง

7.1.4. 4. แสดงผลข้อมูล