นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยี by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1. การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1.1.1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

1.1.2. ฐานข้อมูล

1.1.3. การค้นคืนข้อมูล

1.1.4. การส่งผ่านข้อมูล

1.1.5. การจัดดำเนินการข้อมูล

2. พัฒนาการคอมพิวเตอร์

2.1. 1. เครื่องคำนวณยุคประวัติศาสตร์

2.2. 2. คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศ (พ.ศ.2488 - พ.ศ. 2501)

2.3. 3. คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์ (พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2507)

2.4. 4. คอมพิวเตอร์ยุควงจรรวม (พ.ศ. 2508- พ.ศ. 2512)

2.5. 5. คอมพิวเตอร์ยุควีแอลเอสไอ ( พ.ศ. 2513- พ.ศ. 2532)

2.6. 6. คอมพิวเตอร์ยุคเครือข่าย (พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน)

2.7. 7. เทคโนโลยีสื่อประสม

3. หลักการทำงานของคอมพิเตอร์

3.1. 1. รับข้อมูล

3.2. 2.ประมวลผลข้อมูล หรือ CPU (Central Processing Unit)

3.3. 3. จัดเก็บข้อมูล

3.3.1. 3.1 หน่วยควมจำหลัก

3.3.1.1. แรม(RAM)

3.3.1.2. รอม(ROM)

3.3.2. 3.2 หน่วยความจำสำรอง

3.4. 4. แสดงผลข้อมูล

3.5. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

4. software

4.1. หมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์

4.2. ชนิดของซอฟต์แวร์

4.2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

4.2.1.1. ระบบปฎิบัติการ

4.2.1.2. ตัวแปรภาษา

4.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

4.2.2.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

4.2.2.2. ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

5. นวัตกรรม

5.1. E-Learning

5.2. สื่อหลายมิติ

5.3. ห้องเรียนเสมือนจริง (Vitual Classroom)

6. hardware

6.1. หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้

6.2. แบ่งตามลักษณะการทำงานได้ 4 หน่วยคือ

6.2.1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

6.2.2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

6.2.3. หน่วยแสดงผล (Output Unit)

6.2.4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)