Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DETERMINANTS by Mind Map: DETERMINANTS

1. ARTICLE

1.1. Acompanya al nom.

1.1.1. EX: el, la, els i les.

2. DEMOSTRATIUS

2.1. Indiquen la distància en l’espai i el temps entre allò que designa el substantiu i l’emissor o el receptor de l’acte comunicatiu.

2.1.1. EX: aquesta, aquell.

3. POSSESSIUS

3.1. Indiquen la relació de pertinença o propietat, el parentiu, etc.

3.1.1. EX: meu, seva, vostre.

4. NUMERALS

4.1. Expressen un nombre hi ha de varis tipus:

4.2. CARDINALS: expressen una quantitat exacta.

4.2.1. EX: un, dos, tres.

4.3. ORDINALS: indiquen ordre de successió, de prioritat o de col·locació.

4.3.1. EX: primer, segon, terçer.

4.4. PARTITIUS: indiquen les fraccions o parts d’una unitat.

4.4.1. EX: mig, terç, desè.

4.5. MULTIPLICATIUS: expressen els múltiples.

4.5.1. EX: doble, triple, quàdruble.

4.6. COL·LECTIUS: indiquen quantitats diverses.

4.6.1. EX: parell, centenar, miler.

5. QUANTITATIUS

5.1. Expressen una quantitat imprecisa sense arribar a concretar-la.

5.1.1. EX: massa, prou, molta.

6. INDEFINITS

6.1. Indiquen un coneixement inconcret o imprecís del substantiu.

6.1.1. EX: un, algun, altre.

7. EXCLAMATIUS I INTERROGATIUS

7.1. S’utilitzen en oracions interrogatives i exclamatives.

7.1.1. EX: quin, quina, quins.