Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DETERMINANTS by Mind Map: DETERMINANTS

1. Demostretius

2. Quantitatius

3. Possessius

4. Indiquen la distancia en l'aespai i el temps entre alló que designe al substentiu i l'emisor o receptor.

5. Indiquen la relació de partinença o propietat, el parentiu, etc. d'algu o d'alguna cosa respecta el nom que determinen.

6. Àtons

7. Hi ha dues classes de posesius:

8. Tònics

9. Expressen una quantitat imprecisa sense arribar a concretar-la.

10. Variables: representen altres quatre formes.

11. -Imveriables: admeten una forma per el singular i el plural.

12. Numerals

13. Indefinits

14. Interroguetius i exclamatius

15. Expressen un nombre i es clasifiquen en aquests grups:

16. Ordinals: indiquen ordre de succesió, de prioritat o de col·lecció.

17. Partitius: indiquen les fraccions o parts d'una unitat.

18. Multiplicatius: expresssen els múltibles.

19. Col·ectius: indiquen quantitats diverses.

20. Cardinals: expressen una quantitat exacte i són variables.

21. Indiquen un coneixement inconcret o imprecis del substentiu.

22. Poden ser:

23. Variables (en generes i nombres)

24. Invariables

25. S'utilitzen en oracions interrogatives o exclametives.