Культура усного і писемного мовлення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Культура усного і писемного мовлення by Mind Map: Культура усного і писемного мовлення

1. Джерельна база

1.1. Основна

1.1.1. 1. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998. 2. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 472 с. 3. Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у професійному спілкуванні: Навчальний посібник. – К.: Міжнародна агенція “ВeeZone”, 2004. – 336 с. 4. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Навчальний посібник. – К., 2006. 5. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240c

1.2. Додаткова

1.3. Інтернет - ресурси

2. ІР- ресерси

2.1. Покликання на курс

2.2. Мультимедійна презентація до курсу

2.3. Мультимедійні презентації до кожного модуля

2.4. Мультимедійні презентації до кожної лекції

3. Матеріально-технічна база

3.1. Мультимедійний комплекс

3.1.1. ПК

3.1.2. Проектор

3.1.3. SMART-дошка

3.2. Носії інформації

4. Розробник: доцент кафедри української мови – Лахно Наталія Валентинівна

4.1. Інститут людини

4.1.1. Студенти І курсу напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (логопедія), галузі знань 0101. Педагогічна освіта

5. Період вивчення

5.1. І семестр

5.2. 60 год.

5.3. 2 год. на тиждень

6. Робоча програма

6.1. Модуль 1

6.1.1. 6 практичних

6.1.2. МК №1

6.2. Модуль 2

6.2.1. 8 практичних

6.2.2. МК №2