ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร by Mind Map: ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

1. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา ( full duplex transmission )

2. บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดประโยชน์

2.1.1. ผู้รับ (receiver)

2.1.2. ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล

2.1.3. ความถูกต้องของข้อมูล

2.1.4. ความเร็วในการรับส่งข้อมูล

2.1.5. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูล

2.1.6. ความสะดวกในการแบ่งปันทรัพยากร

2.1.7. ความสะดวกในการประสารงาน

2.1.8. ขยายบริการองค์กร

2.1.9. การสร้างบริการรูปแบบใหม่บนเครือข่าย

3. การสื่อสารข้อมูล

3.1. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูล

3.1.1. ข้อมูล/ข่าวสาร (data/message)

3.1.2. ผู้ส่ง (sender)

3.1.3. สื่อกลางในการส่งข้อมูล (transmission media)

3.2. สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสาร

3.2.1. สัญญาณแอนะล็อก (analog signal)

3.2.2. สัญญาณดิจิทัล (digital signal)

3.3. โพรโทคอล (protocol)

3.4. การถ่ายโอนข้อมูล

3.4.1. การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน

3.4.1.1. การสื่อสารทางเดียว ( simplex transmission )

3.4.2. การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม

3.5. รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล

3.5.1. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา ( half duplex transmission )

4. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

4.1. สื่อกลางแบบใช้สาย

4.1.1. สายคู่บิดเกลียว (twisted pair cable)

4.1.1.1. สายคู่บิดเกลียวแบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวน หรือสายยูทีพี (Unshielded Twisted Pair :UTP)

4.1.1.2. สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน หรือสายเอสทีพี (Shielded Twisted Pair: STP)

4.1.2. สายโคแอกซ์ (coaxial cable)

4.1.3. สายไฟเบอร์ออพติก (fiber-optic cable)

4.2. สื่อกลางแบบไร้สาย

4.2.1. อินฟราเรด

4.2.2. ไมโครเวฟ

4.2.3. คลื่นวิทยุ

4.2.4. ดาวทียมสื่อสาร

5. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1. องค์กรเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทตามพื้นที่ที่ครอบคลุมการใช้งานของเครือข่าย

5.1.1. เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน ( Personal Area Network: PAN )

5.1.2. เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน ( Local Area Network: LAN )

5.1.3. เครือข่ายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network: MAN)

5.1.4. เครือข่ายวงกว้าง หรือแวน (Wide Area Network: WAN)

5.2. เครือข่ายแบบวงแหวน (ring topology)

5.3. ลักษณะของเครือข่าย

5.3.1. เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการหรือไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (client-server network)

5.3.2. เครือข่ายระดับเดียวกัน (Peer- to-Peer network: P2P network )

5.4. รูปร่างเครือข่าย

5.4.1. เครือข่ายแบบบัส ( bus topology )

5.4.2. เครือข่ายแบบดาว (star topology)

5.4.3. เครือข่ายแบบแมช (mesh topology)

6. โพรโทคอล

6.1. ทีซีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol/Internet Protocol: TCP/UP)

6.2. ไวไฟ (Wireless Fidelity: Wi-Fi)

6.3. ไออาร์ดี (Infrared Data Association: IrDA)

6.4. บลูทูท (bluetooth)

7. อุปกรณ์สื่อสาร

7.1. โมเด็ม (modem)

7.1.1. โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์ (dial-up modem)

7.1.2. ดิจิทัลโมเด็ม (digital modem)

7.1.3. ดิเอสแอล (Digital Subscriber Line: DSL)

7.1.4. เคเบิลโมเด็ม (cable modem)

7.2. การ์ดแลน (LAN card)

7.2.1. อุปกรณ์จัดเส้นทาง (router)

7.3. ฮับ (hub)

7.4. สวิตช์ (switch)

7.5. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย (wireless access point)