การถอนบทเรียนและจัดการความรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การถอนบทเรียนและจัดการความรู้ by Mind Map: การถอนบทเรียนและจัดการความรู้

1. การเรียนรู้จากความรู้ ความรู้ที่เรามีอยู่หรือเรียนรู้จากประสบณ์การในอดีตนำเอาความรู้มาปรับแก้ไข้ในปัจจูบัน

2. ประเภทของความรู้ ข้อมูลและข่าวสารเป็นองค์ประกอบ สำคัญของความรู้แต่มิใช่ความรู้โดยตรง การสั่งสมข้อมูลข่าวสารจะถูก ประมวลเป็นองค์ความรู้ความรู้เป็นสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์อาจเป็น ประสบการณ์ของเราโดยตรง หรือได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับผู้อื่น

3. วงจรโคตรการกับการเรียนรู้ -เริ่มต้นโคตรการเรียนรู้จากเพื่อน -เรียนรู้ระหว่างโคตรการ การสะท้อนกลับทันทีที่สร้างความเข็มมเข็งกิจกรรมต่อไป -หลังสิ้นสุดโคตรการเรียนรู้หลังจบพจารณางานให้ดีขึ้น

4. วิธีวิทยาในการถอนบอเรียน 1วิทยาการเรียนรู้จากเพื่อน 2วิทายาการเรียนรู้หลังปฏิบัติการ 3วิทยาการเรียนรู้หลังจากการดำเนินงาน 4วิทยาการเรียนรู้จากบทเรียนที่ดีหรือการปฏิบัติที่ดี

5. บทเรียนคืออะไร ? บทเรียนคล้ายๆ กับว่า ถ้า…จะเกิดอะไรขึ้น เช่น ถ้าเราทำผิด กฎจราจรจะถูกปรับ เป็นต้น บทเรียนจะอธิบายเหตุการณ์และเงื่อนไขที่ เกิดขึ้น และคำอธิบายนั้นจะต้องมีคุณค่าในการนำไปปฏิบัติซึ่งคำอธิบาย ที่ชัดเจนจะต้องมีตัวชี้วัดที่ดีที่สะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้น และเกิดการ เรียนรู้อะไรในกระบวนการนั้น

6. บทเรียนคืออะไร ? บทเรียนคล้ายๆ กับว่า ถ้า…จะเกิดอะไรขึ้น เช่น ถ้าเราทำผิด กฎจราจรจะถูกปรับ เป็นต้น บทเรียนจะอธิบายเหตุการณ์และเงื่อนไขที่ เกิดขึ้น และคำอธิบายนั้นจะต้องมีคุณค่าในการนำไปปฏิบัติซึ่งคำอธิบาย ที่ชัดเจนจะต้องมีตัวชี้วัดที่ดีที่สะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้น และเกิดการ เรียนรู้อะไรในกระบวนการนั้น

7. แนวทางในการถอดบทเรียน

7.1. 1. การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้น หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่ควรไปแสวงหาคำตอบว่าได้บทเรียนอะไร

7.2. 2. หากมีผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆ กันต้อง พยายามตอบให้ได้ว่า อะไรสำคัญที่สุด และ ทำไมจึง สำคัญ

7.3. 3. ความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งที่ไม่ได้คาด หมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพราะสิ่งนั้นคือสมมติฐาน แต่หาก มีสิ่งที่ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้นแสดงว่ามีอะไรที่ทำให้เกิด ความแตกต่าง และ อะไร ที่ทำให้เกิดความแตกต่างนั้น ก่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมอย่างไร สิ่งนั้นคือบทเรียน

7.3.1. การประยุกค์ใช้ในบทเรียน 1การเผยแพร่บทเรียนและมีผู้เรียนรู้จากบทเรียนนั้น 2เมื่อผู่เรียนรู้บทเรียนจดบันทึกบททเรียนนั้น