ระบบยืม-คืนอุปกรณ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ by Mind Map: ระบบยืม-คืนอุปกรณ์

1. สมาชิก

1.1. ชื่อ-นามสกุล

1.2. รหัสสมาชิก

1.3. เบอร์โทร

2. อุปกรณ์

2.1. ข้อมูลอุปกรณ์

2.2. จำนวน

2.3. ประเภทอุปกรณ์

3. ปฎิทิน

3.1. วันเวลาที่ยืม-คืน

3.2. ข้อมูลผู้ยืม

4. ผู้ดูแล

4.1. ชื่อ-นามสกุล

4.2. ที่อยู่

4.3. เบอร์โทร

5. บันทึกการยืม

5.1. รายการยืม

5.2. จำนวน

5.3. วันที่ยืม

6. การส่งคืนอุปกรณ์

6.1. เช็คสภาพอุปกรณ์

6.2. ค่าซ่อมอุปกรณ์

6.3. เวลาที่ส่งคืน

7. บันทึกการจอง

7.1. รายการจอง

7.2. เวลาที่จะยืม

7.3. รายการที่สามารถจองได้

8. การยืมต่อ

8.1. อุปกรณ์ที่จะยืมต่อ

8.2. สามารถยืมต่อได้ 1ครั้ง