หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารสนเทศ ประถมศึกษาปีที่ 6

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารสนเทศ ประถมศึกษาปีที่ 6 by Mind Map: หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารสนเทศ ประถมศึกษาปีที่ 6

1. บทที่ 1 ซอฟแวร์ประยุกต์กับการนำเสนอข้อมูล

1.1. สาระสำคัญ

1.1.1. สังคมในปัจจุบัน เป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร เราจึงควรเรียนรู้วิธีสืบค้นข้อมูลที่ทำให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการประหยัดเวลา

1.2. ตัวชี้วัด

1.2.1. ง. ๓.๑ ป.๖/๒ , ง ๓.๑ ป.๖/๓ , ง ๓.๑ ป.๖/๔ ,ง ๓.๑ ป.๖/๕

1.3. จุดประสงค์

1.3.1. 1. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.3.2. 2. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆได้

1.3.3. 3. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรือานที่ีทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

1.4. 1. การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล นำเสนอข้อมูล

1.4.1. การเปิดใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

1.4.2. กาารใส่ข้อมูลโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

1.4.2.1. การใส่ข้อความ

1.4.2.2. การสร้างรูปแบบตาราง

1.4.3. เครื่องมือ

1.5. กิจกรรมการเรียนรู้

1.5.1. สร้างตารางเรียนของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เอ็กเซล