Kiểu mảng và kiểu xâu trong Pascal

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kiểu mảng và kiểu xâu trong Pascal by Mind Map: Kiểu mảng và kiểu xâu trong Pascal

1. Kiểu mảng

1.1. Mảng một chiều

1.1.1. Là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu

1.1.2. Khai báo: var<tên biến mảng>:array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>

1.1.3. Tham chiếu tới từng phần tử được xác định bởi tên mảng cùng với chỉ số, được viết trong cặp ngoặc [ và ].

2. Kiểu xâu

2.1. Là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII

2.2. Khai báo: var <tên biến> :string [độ dài lớn nhất của xâu]

2.3. Thao tác xử lí

2.3.1. kí hiệu là dấu cộng(+). VD: 'Ha'+'Duc'+'Chinh'

2.3.2. ~xâu A lớn hơn xâu B nếu kí tự đầu tiên khác nhau giữa chúng kể từ trái sang trong A có mã ASCII lớn hơn.

2.3.3. ~A và B là các xâu có độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A nhỏ hơn B

2.3.4. Hai xâu bằng nhau khi chúng giống nhau hoàn toàn