Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GURU by Mind Map: GURU

1. GURU CEMERLANG

1.1. DEFINISI

1.1.1. GURU

1.1.1.1. Menurut Kmaus Dewan 1970: guru bererti pendidik pengajar dan pengasuh

1.1.1.2. Menurut Teuku Iskandar 1970: pendidik bermaksud orang yang memelihara dan melatih. pengajar ialah seorang yang menjadi petunjuk kepada orang lain.

1.1.2. CEMERLANG

1.1.2.1. Menurut Kamus Dewan 1970: cemerlang bermaksud bersinar denagn terang dan gilang-gemilang.

2. PERSONALITI DAN PERWATAKAN

2.1. Menguasai subjek

2.1.1. Menguasai kandungan kurikulum bagi subjek yang di ajar

2.2. Mahir dan Berketerampilan dalam Pedagogi

2.2.1. Mahir dalm menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran

2.2.2. Mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan mesra pelajar

2.3. Memahami perkembangan murid

2.3.1. Guru memahami akan perkembangan pelajarnya sama ada dari segi kebolehan dan akademik

2.4. Menyayangi murid

2.4.1. Menyayangi murid seadanya tanpa bersikap pilih kasih

2.5. Memahami psikologi pembelajaran

2.5.1. Memahami minat dan respon pelajar ketika belajar

2.6. Kemahiran kaunseling

2.6.1. Membantu menangani emosi,sosial dan juga pelbagai perkara yang menjadi masalah kepada golongan remaja

2.7. Kemahiran dalam teknologi

2.7.1. Guru perlu seiring dengan murid dalam penggunaan teknologi terkini bagi menarik minat pelajar untuk belajar.

3. CIRI-CIRI GURU CEMERLANG

3.1. PERIBADI TERPUJI

3.1.1. Mempunyai sahsiah terpuji

3.1.2. Berketerampilan

3.1.3. Berpegang teguh kepada etika perguruan

3.1.4. Berpegang teguh kepada etika perkhidmatan awam

3.1.5. Peka dan prihatin terhadap keperluan pelajar

3.2. BERPENGETAHUAN DAN BERKEMAHIRAN

3.2.1. Menguasai dan menghayati sepenuhnya kandungan matapelajaran

3.2.2. Menjadi pakar rujuk PdP

3.2.3. Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pembelajaran murid

3.3. KECEMERLANGAN HASIL KERJA

3.3.1. Berupaya meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcomes)

3.3.2. Membangunkan potensi pelajar selaras dengan FPK

3.4. KECEMERLANGAN POTENSI

3.4.1. Guru yang berwawasan

3.4.2. Proaktif

3.4.3. Mempunyai inisiatif

3.4.4. Bersifat responsif dan inovatif

3.5. KECEMERLANGAN KOMUNIKASI

3.5.1. Kemahiran komunikasi yang tinggi

3.5.2. Berkemampuan menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan

3.6. BERKEUPAYAAN MEMBERI SUMBANGAN KEPADA KEMAJUAN PENDIDIKAN NEGARA

3.6.1. Menjana idea baru dan melaksanakannya bagi meningkatkan mutu pendidikan negara