หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์แสนกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์แสนกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 by Mind Map: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์แสนกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1. เรื่อง หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

1.1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

1.1.1. ง 3.1ป.2/3 บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

1.2. จุดประสงค์

1.2.1. 1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ 2.เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกหน้าที่และส่วนประกอบหลักคอมพิวเตอร์ได้

1.3. สาระการเรียนรู้

1.3.1. 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 1) คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก ซึ่งการประมวลผลเป็นการกระทำ (คำนวณ เปรียบเทียบ) กับข้อมูลที่รับเข้ามา 2) อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ - เมาส์ ทำหน้าที่เลื่อนตัวชี้และคลิกคำสั่ง - แผงแป้นอักขระ ทำหน้าที่รับข้อความ สัญลักษณ์ และตัวเลข - จอภาพ ทำหน้าที่แสดงข้อความภาพ - ซีพียู ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล - ลำโพง ทำหน้าที่ส่งเสียง - เครื่องพิมพ์ ทำหน้าที่พิมพ์ข้อความภาพทางกระดาษ - อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น แผ่นบันทึกซีดี หน่วยความจำแบบแฟลช

1.4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.4.1. 4.1 ความสามารถในการคิด 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 4.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

1.5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.5.1. 1.มีวินัย 2.ใฝ่เรียนรู้ 3.มุ่งมั่นในการทำงาน

2. การวัดปละการประเมินผล

2.1. K ( ความรู้ ) สังเกตุจากความสนใจของผู้เรียนและความรู้พื้นฐาน ความรู้ก่อนเรียน-หลังเรียน

2.2. A ( เจตคติ ) สังเกตุจากการตั้งใจ เอาใจใส่และการมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับมอบหมาย

2.3. P ( ทักษะ ) สังเกตุจากการทำงานหรือแบบทดสอบในเนื้อหาการเรียน

3. การจัดกระบวนการเรียนรู้

3.1. 1.ครูให้นักเรียนดูภาพคอมพิวเตอร์แล้วถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดกี่อย่างมีอะไรบ้าง

3.2. 2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า อุปกรณ์ที่นักเรียนพูดถึงนั้น เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานในหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น แป้นพิมพ์และเมาส์เอาไว้รับคำสั่ง ตัวเครื่องเอาไว้ประมวลผลข้อมูล และจอภาพ เอาไว้สำหรับแสดงข้อมูลให้เราดู แต่นักเรียนรู้ไหมว่า ในตัวเครื่องประกอบด้วยอะไรบ้างจึงกลายมาเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

3.3. 3. ครูให้นักเรียนดูแผนภาพประกอบชิ้นส่วนที่สำคัญในตัวเครื่องพร้อมอธิบายให้นักเรียนฟังและบอกเหตุผลถึงความสำคัญในการใช้งาน และให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียนและใบความรู้

3.4. 4.ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่กำหนดต่อไปนี้ จากหนังสือเรียนและสรุปความสำคัญ - จอภาพ - ซีพียู - แผงแป้นอักขระ - เมาส์ ฯลฯ

3.5. 5.ครูสรุปความรู้เรื่อง หน้าที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

4.1. -สื่อการเรียนรู้

4.1.1. 1)หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

4.1.2. 2)ใบความรู้(หน้าที่และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์)

4.1.3. 3)ใบงานที่ 1.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4.2. แหล่งการเรียนรู้

4.2.1. 1)ห้องความพิวเตอร์

5. หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

5.1. หน้าที่หลักของการทำงานคอมพิวเตฺอร์

5.1.1. 1) หน่วยรับเข้า - หน้าที่สำคัญ คือ เป็นอุปกรณ์ ที่รับข้อมูล หรือคำสั่ง เข้าสู่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล จึงเป็นหน่วยทำงานที่ช่วยให้ มนุษย์ สามารถติดต่อ สั่งงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

5.1.2. 2 )หน่วยประมวลผล - หน่วยคำนวณและตรรกะ หน่วยคำนวณและตรรกะ ทำหน้าที่ ในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์และเปรียบเทียบทางตรรกะของข้อมูล - หน่วยควบคุม หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ประสานงาน และ ควบคุม การทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยจะทำงานประสานกับหน่วยความจำหลัก และหน่วยคำนวณและตรรกะ

5.1.3. 3) หน่วยส่งออก - หน่วยส่งออก (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จาการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกมาจากหน่วนความจำหลักแสดงให้ผูใช้ได้รับรู้โดยประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น ตา หู หรือแม้กระทั่งการสัมผัสด้วยมือก็ได้ อุปกรณืต่างๆ เหล่านี้ได้แก่

5.1.4. 4. จัดเก็บข้อมูล (storage) คอมพิวเตอร์จะทำการจัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ (harddisk) แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ (flopy disk) เป็นต้น

5.2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5.2.1. - เมาส์ เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลเข้า ซึ่งการใช้งานในปัจจุบัน มีหลายแบบ มีทั้งแบบที่มีสาย และไม่มีสาย ซึ่งเมาส์ที่ไม่มีสาย เราเรียกว่าเมาส์อินฟราเรด และแบบ มีลูกกลิ้งกับแบบมีแสง ซึ่งแบบมีแสงจะไม่มีลูกกลิ้งเราเรียกว่า ออปติคอล ทำหน้าที่ เลื่อนตัวชี้และคลิกคำสั่ง

5.2.2. แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลมาตรฐานลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีกลุ่มตัวเลขอยู่ทางด้านขวามือของผู้ใช้มีลักษณะเหมือนกับเครื่องคิดเลขทำให้สะดวกต่อการใช้งาน หน้าที่ รับข้อมูลหรือคำสั่งไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ แป้นพิมพ์ เครื่องรับแผ่นบันทึก เมาส์ ฯลฯ

5.2.3. จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลผลลัพธ์ (Output) มีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องรับโทรทัศน์ สามารถแสดง ผลได้ทั้งตัวหนังสือ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวจะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube) และ จอแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display)

5.2.4. - หน่วยประมวลผล นิยมเรียกว่า ซีพียู ซึ่งย่อมาจาก Central Processing Unit ทำหน้าที่ ใน การคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะของข้อมูลและ ควบคุม การทำงานของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล

5.2.5. - ลำโพง ลำโพง (Speaker) ลำโพง หรือสปีคเกอร์ เป็นอุปกรณ์หน่วยสดงผลในรูปของเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี มีในคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย (Multiedia) ทำหน้าที่ ส่งเสียง

5.2.6. - เครื่องพิมพ์ ทำหน้าที่พิมพ์ข้อความภาพทางกระดาษ

5.2.7. - อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น แผ่นบันทึกซีดี หน่วยความจำแบบแฟลช

5.3. ภาระ/ชิ้นงาน

5.3.1. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5.3.2. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน