LA MOSTRA DE LA POBLACIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LA MOSTRA DE LA POBLACIÓ by Mind Map: LA MOSTRA DE LA POBLACIÓ

1. CONCEPTES FONAMENTALS

1.1. A. Estadística

1.1.1. Ciència de las matemàtiques que estudia la recopilació, ordenació (ordre alfabètic, nou-antic), anàlisi, interpretació i representació de dades.

1.1.2. Dades quantitatives obtingudes serveixen bàsicament per:

1.1.2.1. Obtenir conclusions i les empreses puguin decidir, de la millor manera possible, les seves activitats.

1.2. B. Població (Univers)

1.2.1. Població és el conjunt major de coses, objectes o persones (jurídiques o físiques), que tenen almenys una característica en comú que és la que ens interessa investigar.

1.2.2. Població de la classe = núm. de persones que hi ha.

1.2.3. De cada element poblacional es pot mesurar:

1.2.3.1. Edat, el nivell de renda, l’actitud davant d’un producte, la despesa mensual d’una família...

1.2.4. La població pot ser:

1.2.4.1. FINITA:

1.2.4.1.1. Nombre d’elements que es corresponen amb un número natural determinat (mitjana).

1.2.4.2. INFINITA:

1.2.4.2.1. No es pot contar, seria impossible tenir una informació complerta.

1.2.5. A = Atenció I = Interès D = Desig (aparador en botiga) A = Acció S = Satisfacció

1.2.6. Cada unitat estadística o element de la població obtinguda/recopilada de la població s’anomenen:

1.2.6.1. DADES POBLACIONALS

1.3. C. La mostra

1.3.1. Fracció representativa de la població, de la qual es pot inferir, estimar, extrapolar o generalitzar les característiques al conjunt de la població amb un marge d’error estimable.

1.3.2. CONDICIÓ = Per a que la població sigui representativa, tots els membres de la població han de tenir la mateixa possibilitat de ser escollits (aleatòriament).

1.3.2.1. - A la mostra es representa amb n. - Mostreig = procés que permet escollir els elements poblacionals per a construir una mostra.