Klinisk helsekompetanse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klinisk helsekompetanse by Mind Map: Klinisk helsekompetanse

1. Helsefremmende forebyggende og rehabilitering

1.1. Helsefremmende arbeid

1.1.1. Hvordan bruke pasientens ressurser og støtte opp under deres mestringsevne

1.2. Forebygging av fall

1.3. Forebygging av sår

1.4. Forebygging av under- og feilernæring og dehydrering

1.5. Forebygging av obstipasjon

1.6. Primær-, sekundær og tertiærforebygging

1.7. Smittevern

1.7.1. ESBL

1.7.2. MRSA

1.7.3. NORO-virus

1.7.4. Infeksjonskontrollprogram SIV

1.8. Prinsipper for rehabilitering (rehabiliteringspyramiden)

1.8.1. Hverdagsrehabilitering/hjemmerehabilitering

2. Sykdommer, behandling og sykepleie

2.1. Sykdomslære: Kols, hjerte- karsykdommer, diabetes mellitus, revmatoid artritt, nevrologiske (MS, Parkinsons sykdom, ALS?), infeksjoner, kreft, depresjon?

2.2. Delirium

2.3. Brudd

2.4. Akutt og subakutt funksjonssvikt

2.5. Den geriatriske pasienten

2.6. Demens

2.6.1. Alzheimers sykdom

2.6.2. Lewy-body demens

2.6.3. Vaskulær demens

2.6.4. Frontotemporaldemens

2.7. Pre?- og postoperativ sykepleie

2.8. Legemidler: virkning, bivirkning, interaksjoner. Håndtering/administrasjon/legemiddel-former (smerteplaster, inhalasjon)?

2.8.1. Legemiddelgjenneomgang

2.8.2. Polyfarmasi

2.9. Smertelindring

2.10. Palliasjon

2.10.1. Livets siste dager

2.11. Psykisk helse (=psykisk sykdom?)

3. Observere, kartlegge, vurdere og handle

3.1. Grunnleggende observasjon (vitale parametre (BT, puls, respirasjon), hud (ødem, sår, utslett), bevissthet, temperatur)

3.1.1. ABCDE-algoritme

3.2. Bruk av kartleggingsverktøy (NEWS, ernæringsscreening (MUST), , funksjonsnivå (Barthel), risikovurdering, fall (Stratify), smertekartlegging (ESAS, Mobid 2), OBS Demens)

3.3. Gjenkjenne tegn på subakutt og akutt funksjonssvikt/endringer i helsetilstand

3.4. Hjerte- og lungeredning/førstehjelp

3.5. Hvordan ta kontakt med sykepleiere eller lege/legevakt/AMK i akuttsituasjoner (ISBAR)

3.6. Hva er viktig for deg?

3.7. Samtykkevurdering

3.8. IPLOS

3.9. NPI (Neuropsychiatric Inventory)

4. Ansvar og handlekraft

4.1. Finne informasjon og fagstoff

4.2. Å se hva som er sitt ansvar og bidrag i systemet

4.3. Å tørre å ta ansvar

4.4. Å kunne prioritere

4.5. Å være handlekraftig og proaktiv (være på)

4.6. Profesjonell yrkesutøvelse

4.6.1. Teoretisk kunnskap, yrkessepesifikke ferdigheter og personlig kompetanse

4.6.2. Skille privat og personlig

4.7. Å kunne arbeide selvstendig

4.8. Å se sin egen begrensning i forhold til egen kompetanse

4.9. Etisk refleksjon

5. Samarbeid

5.1. Brukermedvirkning og Empowerment

5.2. Å samarbeide tverrfaglig om pasienter

5.3. Å være delaktig i lagspill/teamarbeid

5.4. Å spille på lag med pårørende

5.5. Å gi og motta opplæring/veiledning av kollegaer

5.6. Veilede pasienter og pårørende

5.7. Profesjonell kommunikasjon, kommunikasjonsferdigheter

5.8. Hva er viktig for deg?

5.9. Kritiske overganger

6. Dokumentasjon

6.1. Sykepleieprosessen

6.1.1. Objektiv datainnsamling og vurdering av behov/problem og ressurser

6.1.2. Formulere mål

6.1.3. Tiltaks- , behandlings- og pleieplaner

6.1.4. Evaluering

6.2. Objektiv, konkret, presis, tydelig...

6.3. Hva er viktig for deg?

6.4. Kritiske overganger

7. Prosedyreferdigheter

7.1. Ta blodsukker, sette insulin, sette Fragmin/Klexane, engangs kateterisering kvinne, sårstell, stomistell, klyx og sondeernæring?

8. Hjelpemidler

8.1. Medisinsk teknisk utstyr

8.1.1. Banasjemateriell

8.1.2. Hb, CRP og u-stix

8.1.3. Vedlikehold og konsekvenser

8.2. Digitalisering/velferdsteknologi

9. Organisasjonskunnskap

9.1. Pasientsikkerhet og kvalitets- og forbedringsarbeid

9.2. Kunnskapsbasert praksis

9.3. Nasjonale planer og retningslinjer

9.3.1. Samhandlingsreformen

9.3.2. Kvalitetsreformen for eldre - Leve hele livet

9.3.3. Og mange flere

9.4. Aktuelt lovverk

9.5. Helseøkonomi