ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ by Mind Map: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ОНОЛЫН ОЙЛГОЛТ

1.1. Хөрөнгө оруулалтын тухай үндсэн ойлголт

1.2. Хөрөнгө оруулалт дахь орчин үеийн хандлагууд

1.3. Хөрөнгө оруулалт ба түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

1.4. Хөрөнгө оруулалтын хэмжих зарим арга зүй, загварууд

2. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

2.1. Хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь

2.2. Хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

3. МОНГОЛ УЛСЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛД ХИЙСЭН СУДАЛГАА

3.1. Монголын хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдал

3.2. Монголын улсын хөрөнгийн зах зээлд мэргэжлийн байгууллагууд ба хөрөнгө оруулагчид