TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN by Mind Map: TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN

1. Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến độc lập

1.1. Bối cảnh lịch sử

1.1.1. Đất nước trở lại độc lập, tự chủ

1.1.2. Nền kinh tế trở nên lạc hậu, đói nghèo

1.1.3. Các thế lục phương Bắc chưa từ bỏ âm mưu xâm lược

1.2. Biểu hiện

1.2.1. Ý thức vươn lên xây dựng phát triển nền kinh tế tự chủ, nên văn hóa đậm đà bản sắc truyền thống của dân tộc.

1.2.2. Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc

1.2.3. Ý thức đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2.4. Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên

1.2.5. Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ - yêu nước gắn với thương dân - mang yếu tố nhân dân.

2. Try MeisterTask!

3. Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam

3.1. Khái niệm

3.1.1. Truyền thống là yếu tố sinh hoạt xã hội. phong tục, tập quán, đạo đức của dân tộc

3.1.2. Truyền thống yêu nước của Việt Nam: Là nét nổi bật là di sản của dân tộc được hành thành từ sớm, củng cố qua hàng ngàn năm lịch sử

3.2. Bắt nguồn từ tình cảm yêu gia đình, yêu quê hương, yêu nới mình sinh ra...

3.3. Văn Lang - Âu Lạc có tình cảm gắn bó phát triển thành lòng yêu nước

3.4. Lòng yêu nước biểu hiện

3.4.1. Bảo vệ di sản văn hóa dân tộc

3.4.2. Lòng tự hào về các chiến công của các anh hùng trong lịch sử

4. Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước thời phong kiến

4.1. Dân tộc Việt Nam dã trải qua nhiều cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

4.2. Trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm nhân dân Việt Nam đã đoàn kết nhất trí đồng lòng vượt qua chiến đấu dũng cảm giàng thắng lợi cuối cùng

4.3. Cũng trong chiến đấu chống ngoại xâm lòng yêu nước trở nên trong sáng chân thành và cao thượng hơn bao giờ hết.

4.4. Đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập trở thành nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam.