ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ by Mind Map: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

1. ลักษณะที่ดีของระบบสารสนเทศ 1.เชื่อถือได้ 2.เข้าใจง่าย 3.ทันต่อเวลา 4.คุ้มราคา 5. ตรวจสอบได้ 6. ยืดหยุ่น 7. สอดคล้องกับความต้องการ 8.สะดวกการเข้าถึง 9.ปลอดภัย

2. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ

2.1. ฮาร์ดเเวร์

2.2. ซอฟเเวร์

2.3. บุคคลากร

2.4. ข้อมูล

2.5. ขั้นตอนการปฎิบัติ

3. กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารจำนวนมาก การทำงานในรูปแบบการทำด้วยมือ(Manual)จะต้องใช้เวลาในการประมวลผลนาน และขาดความน่าเชื่อถือ ต่อมาจึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการนำคอมพิวเตอร์มาใช้

4. ลำดับขั้นตอนจนทำให้เกิดระบบสารสนเทศขึ้น

4.1. ข้อมูล

4.2. สารสนเทศ

4.3. ระบบสารสนเทศ

4.4. ระบบสารสนเทศมีกระบวนการทำงาน

5. กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ

5.1. การนำเข้าข้อมูล (Input)

5.2. การประมวลผลข้อมูล (Process)

5.3. การแสดงผล (Output)

5.4. การจัดเก็บข้อมูล (Storage)

6. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

6.1. ปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น

6.2. ช่วยลดต้นทุน

6.3. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว

6.4. ระบบสารสนเทศช่วยทำให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ