ระบบสารสนเทศ (Information)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสารสนเทศ (Information) by Mind Map: ระบบสารสนเทศ (Information)

1. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ

1.1. 1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์ 3. บุคลากร 4. ข้อมูล 5. ขั้นตอนการปฏิบัติ

2. กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ

2.1. ระบบสารสนเทศเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารจำนวนมาก การทำงานในรูปแบบการทำด้วยมือ(Manual)จะต้องใช้เวลาในการประมวลผลนาน และขาดความน่าเชื่อถือ ต่อมาจึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในรูปแบบระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ทำงานได้รวดเร็ว และสารสนเทศที่ได้ก็มีความถูกต้องมากขึ้น

3. ลำดับขั้นตอนจนทำให้เกิดระบบสารสนเทศ

3.1. - ข้อมูล (Data) คือ ขอเท็จจริงที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีทั้งที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร,ข้อความ,ตัวเลข,รูปภาพ และ เสียง - สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ เช่น เกรดเฉลี่ยของนักเรียน,ยอดขายประจำเดือน และ สถิติการขาดงาน - ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ กระบวนการรวบรวม บันทึก ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เเละแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อใช้นกา-รวางแผน ควบคุมการทำงานและช่วยในการสนับสนุนตัดสินใจ - ระบบสารสนเทศมีกระบวนการทำงาน ตัวอย่างระบบสารสนเทศ และลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี

4. ความหมายของระบบสารสนเทศ

4.1. ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดขององค์ประกอบที่ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจ และการควบคุมในองค์กร ในการทำงานของระบบสารสนเทศประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 อย่าง คือ การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผล และ การนำเสนอผลลัพธ์

5. ลักษณะที่ดีของระบบสารสนเทศ

5.1. 1. เชื่อถือได้ ( Reliable) 2 .เข้าใจง่าย ( Simple) 3.ทันต่อเวลา( Timely) 4.คุ้มราคา( Economical) 5. ตรวจสอบได้ ( verifiable) 6. ยืดหยุ่น ( Fiexible) 7.สอดคล้องกับคว่วมต้องการ( Relevant) 8. สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) 9. ปลอดภัย (Secure)

6. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

6.1. ช่วยลดต้นทุน การที่ระบบสารสนเทศช่วยทำให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

6.2. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้มีการติดต่อได้ทั่วโลกภายในเวลาที่รวดเร็ว

6.3. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้มีการติดต่อได้ทั่วโลกภายในเวลาที่รวดเร็ว

6.4. ระบบสารสนเทศช่วยทำให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ