Ainete omavaheline lõiming/seotus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ainete omavaheline lõiming/seotus by Mind Map: Ainete omavaheline lõiming/seotus

1. tagajärg

1.1. õpilased oskavad aineid ja teemasid omavahel seostada ja neil kujuneb terviklik pilt ainetevahelistest seostest ja eesmärkidest

1.2. õpetajatevaheline koostöö suureneb ja paraneb

1.3. ainete vahel ühisosade tekkimine

1.4. parem arusaadavus ka õppekavast

2. tegevus/strateegiad

2.1. õpilastele eri ainete seoste arusaadavaks tegemine

2.2. õppekava/tööplaani koostamine arvestades üldpädevuste ja teiste ainete lõimimisega (ühised teemad üheaegselt)

2.3. õppekavas uute väljendite ja sõnastuse endale selgeks tegemine

2.4. mõelda põhjalikult läbi, kuidas on võimalik oma ainet seostada teiste ainetega

3. kontekst

3.1. lõimuvad/läbivad teemad on orientiiriks

3.2. pädevuste paikapanemisega alustatakse kooliõppekava koostamist

3.3. läbivad teemad seovad õppeaineid omavahel, aitavad õppekava integratsioonile kaasa

3.4. läbiv teema - tegeleb kõigi ainetega, on igas aines sees

3.5. ained on omavahel seotud ja ka õpilased peaksid oskama teemasid omavahel kompleksselt seostada

3.6. iga aine on juba niikuinii teiste ainetega integreerunud

3.7. läbi ühe aine teiste ainete pädevuste arendamine; palju on olnud juba varem kasutusel, aga teiste nimetuste ja sõnastusega

3.8. ühisosade rakendamine tundides ühiselt samal ajal

4. tingimused

4.1. pädevuste paikapanemine

4.2. õpetajad peavad oma aineid organiseerima läbivate teemade järgi

4.3. tööplaani tehes kogu materjali põhjalikult läbi lahkamine ja täiendamine

4.4. asjade (plaanide ja kavade) suurem läbimõtlemine; uued väljendid ja sõnastus, mis tuleb nüüd endale selgeks teha

4.5. oma aine seostamine teiste ainetega

4.6. õpetajapoolne probleemi või teema algatamine

4.7. teemade käsitlemine kõigi ainete lõikes ühiselt ja samal ajal