การเรียนรู้ช้าสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเรียนรู้ช้าสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง by Mind Map: การเรียนรู้ช้าสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

1. สาเหตุของภาวะเรียนรู้ช้า

1.1. 1. ภาวะทางร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก ในปัจจุบันพบสภาวะความบกพร่องทางร่างกาย หรือโรคบางอย่าง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของสมองและการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ไม่เต็มศักยภาพ

1.2. 2. การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม มีงานวิจัยที่ให้เด็กกลุ่มหนึ่งถูกปล่อยให้เลี้ยงตามธรรมชาติเท่าที่ ครอบครัวมีความรู้ และอีกกลุ่มหนึ่งให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง

2. แพทย์ตรวจอย่างไรถึงบอกได้ว่า เด็กมีภาวะเรียนรู้ช้า

2.1. เมื่อสงสัยว่าเด็กมีภาวะเรียนรู้ช้าจากการสังเกตด้วยตนเอง หรือ คุณครูเป็นผู้สงสัย ผู้ปกครองสามารถพาเด็กมาตรวจตรวจประเมินกับ กุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เด็กเพื่อเป็นการยืนยันการวินิจฉัยได้ เมื่อพาเด็ก ไปพบแพทย์ แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจประเมินพัฒนาการ ประเมินระดับพัฒนาการเพื่อหาความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ทำให้เด็กมีปัญหา การเรียน

3. ระดับเชาวน์ปัญญา (Intelligence Quotient, IQ, ไอคิว) คืออะไร

3.1. ในเด็กที่เรียนรู้ช้า จะพบว่าเด็กมีระดับเชาวน์ปัญญาที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ ระดับเชาวน์ปัญญา หรือระดับสติปัญญา คือ ระดับความสามารถ ในการเรียนรู้หรือเข้าใจ หรือความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและ ถูกต้องในสถานการณ์ใหม่ๆ

4. ความหมายของเด็กเรียนรู้ช้า

4.1. เด็กเรียนรู้ช้า คือเด็กที่เรียนรู้สิ่งใดๆได้อย่างเชื่องช้า ใช้เวลาในการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวมากกว่าเด็กปกติ หรือบางทีเรียนรู้บางสิ่งที่มีความซับซ้อนได้อย่างยากลำบาก หรือเรียนได้แต่มักมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเด็กปกติ เด็กเรียนรู้ช้า ดูภายนอกจะดูเหมือนเด็กปกติโดยทั่วไป

5. ลักษณะของเด็กเรียนรู้ช้า

5.1. วัยก่อนอนุบาลอนอนุบาล เด็กเรียนรู้ช้ามักไม่แสดงอาการอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ผิดสังเกต ในช่วงวัยนี้ เด็กจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

5.2. วัยอนุบาล เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาล คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มสังเกตได้ว่า ลูกมีความพร้อมในการเรียนในชั้นอนุบาลน้อยกว่าเด็กวัยเดียวกัน

5.3. วัยเรียน เมื่อเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียน มักพบว่าเด็กช้ากว่าเด็กอื่นในห้อง เด็กมักไม่เข้าใจสิ่งที่ครูสอนในห้องเรียน หรือสิ่งที่ครูสั่งงานในห้องเรียน ส่งผลให้ เด็กทำงานช้า ทำงานไม่เสร็จ งานและการบ้านคั่งค้าง ถ้าคุณพ่อคุณแม่ สอนการบ้านเด็กจะพบว่า เด็กใช้เวลานานในการทำความเข้าใจเรื่องง่ายๆ