Computer Science

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Computer Science by Mind Map: Computer Science

1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

1.1. Phân tích hình thái

1.2. Phân tích cú pháp

1.3. Phân tích ngữ nghĩa

1.4. Tích hợp văn bản

1.5. Phân tích thực nghĩa

2. Công nghệ tri thức và máy học

2.1. Biểu diễn tri thức và suy luận

2.2. Quản trị tri thức

2.3. Khai thác dữ liệu

2.4. Trí tuệ nhân tạo

3. Thị giác áy tính và đa phương tiện

3.1. Xử lý, khai thác dữ liệu

3.2. ông nghệ đa phương tiện

3.3. Đồ họa máy tính

3.4. Xử lý ảnh và video

3.5. Máy học và nhận dạng

3.6. Thực tại ảo, thực tại tăng cường

3.7. Truy vấn thông tin đa phương tiện