การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการ กระทำใด ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลในด้านลบที่เราไม่ต้องการ

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1. - รักษาความสามารถหัวเรื่อง: การปลอดภัย ควรเป็นกระบวนการในห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิงรุก เพื่อบริหารความสามารถเสี่ยง(บริหารความเสี่ยง) - ทางทหารผ่านมาที่ส่วนใหญ่ รักษาความสามารถในห้างหุ้นส่วนจำกัดปลอดภัยเชิงรับ

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง

3.1. - ความสามารถเสียหายค่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่สามารถประมาณค่าได้เลย - หากเรามีการติดตั้งระบบป้องกัน ภัยก่อนเกิดความเสียหาย - ช่วยลดจะค่าใช้จ่ายลงได้ เนื่องจากไม่มีค่าความสามารถเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์นั่นเอง

4. กระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูลหรือสารสนเทศ

4.1. • การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) • กำหนดนโยบาย (Policy) • การติดตั้งระบบป้องกัน (Implementation) • การฝึกอบรม (Training) • การตรวจสอบ (Audit)

5. นิยามที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

6. ช่องโหว่ (Vulnerability)

6.1. ช่องโหว่หรือ จุดอ่อน (Vulnerability) หมายถึง ความอ่อนแอในระบบซึ่งยอมให้เกิดการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตได้

6.1.1. "ซ่อมแซมซ่อมแซมช่องโหว่หรือแพทช์" แก้ไขข้อผิดพลาดในการติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์

7. ภัยคุกคาม (Threat)

7.1. สิ่งที่อาจก่อนให้เกิดความเสียหายต่อคุณสมบัติของข้อมูลด้านใดด้านหนึ่ง หรือ มากกว่าหนึ่งด้าน หรือ สิ่งที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดความเสียหาย

7.2. ประเภทของ ภัยคุกคาม ได้ดังนี้

7.2.1. 1. ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ( ภัยธรรมชาติ) 2. ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ (Human Threats) 3. ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากสภาพ แวดล้อม (Environment Threats)

8. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

8.1. - ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องหัวเรื่อง: การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการ กระจายสินค้าความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ซื้อสินค้า (SDLC: การพัฒนาวงจรชีวิต) - ผลลัพธ์ที่ได้จากการช่วยให้คุณสามารถหาวิธี ลดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น

8.2. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 1) ขั้นตอนการกำหนดขอบเขต 2) การสารวจข้อมูลหรือ เก็บรวบรวมข้อมูล 3) การวิเคราะห์นโยบายและระเบียบปฏิบัติ 4) การวิเคราะห์ช่องโหว่และภัยคุกคาม 5) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

9. การกำหนดนโยบาย (Policy)

9.1. -หมดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องการรักษาความสามารถปลอดภัย หากละเลยไม่มีหมดนโยบายหรือแผนด้านหัวเรื่อง: การรักษาความสามารถ ปลอดภัย - กรณีที่ไม่มีหมดนโยบายมาควบคุมจะคุณต้องก าหนดขึ้นใหม่ - กรณีที่มีอยู่แล้วก็ปรับปรุงให้ ทันสมัย ยิ่งขึ้น - โดยอย่างน้อยที่สุดในองค์กรจะต้องมีการตรวจสอบ นโยบาย ต่อไปนี้

10. ติดตั้งระบบป้องกัน (การดำเนินงาน)

10.1. •เป็นสิ่งที่จะต้องติดตั้งระบบป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อปิดช่องโหว่หรือจุดอ่อน หรือจากภัยคุกคามต่าง ๆ ที่ตรวจพบ • ถ้ามีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่แล้ว ก็ปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น • ถ้าไม่มีก็ให้สร้างขึ้นใหม่ • ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยนั้นต้องทำทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

11. ระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรต้องประกอบด้วย

11.1. 1. ระบบรายงานการรักษาความปลอดภัย 2. ระบบพิสูจน์ทราบตัวตน (Authentication System) 3. ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4. ระบบตรวจจับการบุกรุกและป้องกันการบุกรุก (IDS/IPS) 5. การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) 6. การรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ

12. การฝึกอบรม

12.1. 1. มีระบบผู้ซื้อสินค้าจะรักษาความสามารถปลอดภัยหรือ ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงใดก็คุณต้องอาศัย พนักงานเป็นของคุณคนคอยปฏิบัติ 2. พนักงานในห้างหุ้นส่วนจำกัดหากองค์กรไม่ให้ความสามารถร่วมมือ ก็ไม่ด้านรักษาความสามารถปลอดภัยของ Thailand ข้อมูลได้ 3. การพัฒนาพนักงานจึงถือเป็น สิ่งสำคัญ 4. พนักงานตระหนักทำให้ถึงความสามารถรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การรักษาความสามารถปลอดภัย และคุณต้องถือปฏิบัติ 5. บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงจาเป็นจะ ต้องได้รับการอบรมอยู เสมอ

13. บุคคลที่เกี่ยวข้องและจะต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ

13.1. 1. พนักงานในองค์กร 2. ผู้ดูแลระบบ 3. นักพัฒนาแอ็ปพลิเคชั่น 4. ผู้บริหาร

14. การตรวจสอบ (Audit)

14.1. 1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย 2. การประเมินโครงการ 3. การทดสอบเจาระบบ (การทดสอบการรุก)