Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VN 45-46 by Mind Map: VN 45-46

1. NƯỚC TA SAU CMT8

1.1. TÌNH HÌNH

1.1.1. Thuận lợi

1.1.1.1. Đất nc độc lập, ND tin tưởng Đảng+Hồ chủ tịch

1.1.1.2. Hệ thống XHCN hình thành, phong trào CMTG pt

1.1.2. Khó khăn

1.1.2.1. Ngoại xâm+nội phản

1.1.2.1.1. Bắc vĩ tuyến 16: Trug Hoa Dân quốc

1.1.2.1.2. Nam vĩ tuyến 16: quân Anh

1.1.2.2. Kinh tế

1.1.2.2.1. Nạn đói+Công nghiệp

1.1.2.2.2. Tài chính

1.2. KHẮC PHỤC

1.2.1. XD 9 quyền CM

1.2.1.1. Chính trị

1.2.1.1.1. 6/1/1946 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội

1.2.1.1.2. 3/1946 lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến-Hồ Chủ tịch đứng đầu

1.2.1.1.3. 11/1946:Ban hành Hiến Pháp

1.2.2. Giải quyết

1.2.2.1. Nạn đói

1.2.2.1.1. Trc mắt: "nhường cơm xẻ áo"

1.2.2.1.2. Lâu dài: tăng gia SX, giảm tô,chia ruộng

1.2.2.2. Nạn dốt

1.2.2.2.1. Lập"Nha Bình học vụ->xóa mù chữ 2,5tr ng

1.2.2.3. Tài chính

1.2.2.3.1. "Quỹ độc lập", "Tuần lễ vàng"

1.2.2.3.2. Lưu hành tiền Việt

2. ĐẤU TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM,BVE 9 QUYỀN

2.1. Kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ

2.1.1. 2/9/45: Pháp xả súng

2.1.2. 23/9/45: Pháp đánh úp UBND Nam Bộ

2.1.3. Từ 10/45: Pháp đánh chiếm NBộ, NTBộ

2.2. Trc 6/3/46

2.2.1. Hòa vs THDQ

2.2.1.1. Tránh đương đầu cùng lúc nhiều kẻ thù

2.2.2. Giảm sức ép

2.2.2.1. Tự giải tán, hd bí mật

2.3. Sau 6/3/46

2.3.1. "Hòa để tiến", kí hiệp định Sơ bộ

2.3.1.1. Là một QG thống nhất

2.3.1.2. Pháp thay THoa giải giáp Nhật ở mBắc

2.3.2. Ý nghĩa

2.3.2.1. Tránh đương đầu nhiều kẻ thù

2.3.2.2. Buộc Pháp thừa nhận là 1 QG tự do

2.3.3. Sau HĐ

2.3.3.1. kí Tam ước 14/9/46

2.3.3.1.1. nhân nhượng KT-VH

3. KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP BÙNG NỔ Ở TOÀN QUỐC

3.1. PHÁP BỘI ƯỚC, TIẾN CÔNG TA

3.1.1. Tiến công ở NB &NTB

3.1.2. Pháp đốt nhà thông tin ở HN

3.1.3. 18/12/46 Pháp gửi tối hậu thư đòi giải tán lực lượng tự vệ của ta

3.2. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN

3.2.1. 18&19/12/46 Đảng phát động KC

3.2.2. 19/12/46 HCT ra "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

3.3. ND "Lời kêu gọi toàn quốc KC"

3.3.1. Nêu Nguyên nhân KC

3.3.2. Nếu quyết tâm KC của ND

3.3.3. Kêu gọi mng tham gia KC

3.3.4. Chỉ ra cuộc KC nhất định thắng lợi

3.4. ND cơ bản của đg lối KC chống Pháp

3.4.1. "Kháng chiến nhất định thắng lợi"-Ng Trường Chinh

3.4.2. Toàn dân

3.4.3. Toàn diện

3.4.4. Trường kỳ

3.4.5. Tự lực cánh sinh

3.4.6. Tranh thủ sự ủng hộ của QTe