เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 by Mind Map: เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. มาตรฐานการเรียนรู้

1.1. มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ

2.1. การเรียกใช้งานโปรแกรม Word

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3.1. นักเรียนสามารถเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้

4. Try MeisterTask!

5. เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

5.1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Word แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ส่วนประกอบของหน้าจอในโปแกรม Word แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเลิกใช้งานและออกจากโปรแกรม Word

6. สาระการเรียนรู้

6.1. การเรียกใช้งานโปรแกรม Word และการสร้าง Shortcut เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้

7.1. 1. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเขียนจดหมายเป็นหรือไม่ แล้วให้นักเรียนลองเขียน ถึงเพื่อน 1 ฉบับแบบสั้น ๆ 2. ครูรวบรวมจดหมายที่นักเรียนเขียนแล้วดูจดหมายแต่ละฉบับพร้อมกับบอก นักเรียนว่า จดหมายของนักเรียนอ่านยากมาก เนื่องจากลายมือของแต่ละคน อ่านยาก ครูจึงบอกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยเราได้ เพื่อให้จดหมายของเราอ่านง่าย ตัวหนังสือเป็นมาตรฐานเหมือนกับหนังสือที่เราใช้เรียนอยู่ในตอนนี้ 3. ครูแนะนำนักเรียนว่าคอมพิวเตอร์มีหลายโปรแกรมที่จะช่วยเราให้สามารถพิมพ์ จดหมายได้ แต่โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ โปรแกรม Word หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซึ่งมีหลายรุ่น ตั้งแต่ Word 97 Word 2000 Word XP และ Word 2003 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดในปัจจุบัน 4. โปรแกรม Word หรือเรียกเป็นโปรแกรมประมวลผลคำมีวิธีการเข้าโปรแกรมดังนี้ 5. ครูแจกใบความรู้เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

8.1. 1. ใบความรู้ เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2. แบบฝึกหัด เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 3. แบบสังเกตพฤติกรรม

9. การวัดผลประเมินผล

9.1. 1. วิธีการวัด

9.1.1. 1.1 สังเกตการ 1.2 การฟัง 1.3 การตอบคำถาม 1.4 ตรวจแบบฝึกหัด

9.2. 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล

9.2.1. 2.1 แบบฝึกหัด เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม