Człowiek w strukturach społecznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Człowiek w strukturach społecznych by Mind Map: Człowiek w strukturach społecznych

1. Socjalizacja jako proces kulturowy

1.1. Złożony proces uczenia się dzięki której człowiek staje się członkiem społeczeństwa oraz kultury.

1.2. W przebiegu socjalizacji człowiek uczy się podstaw interakcji.

1.2.1. mowa

1.2.2. pismo

1.2.3. posługiwanie się nowymi mediami

1.2.4. norm i wzorów zachowań

1.2.5. wartości kulturowych i uniwersalnych

1.2.5.1. wiara

1.2.5.2. rodzina

2. Mechanizmy procesu socjalizacji

2.1. Wzmocnienie

2.1.1. System kar i nagród który utrwala zachowania pożądane, a niweluje niechciane

2.2. Naśladowanie

2.2.1. przejmowanie wzorów i zachowań z otoczenia

2.3. Przekaz symboliczny

2.3.1. pouczenia słowne i pisemne ze strony innych ludzi

3. Socjalizacja pierwotna i wtórna

3.1. Socjalizacja pierwotna- jest pierwszym doświadczeniem w życiu, uczy podstawowych zachowań i ról społecznych

3.2. Socjalizacja wtórna-jest kolejnym etapem, uczy zasad życia społecznego i ich interpretacji, oraz podejmowania własnych decyzji.

4. Osobowość człowieka

4.1. Na osobowość wpływają dwie grupy czynników

4.1.1. endogenne (wewnętrzne- potencjał genetyczny)

4.1.2. egzogenne (zewnętrzne- socjalizacja i wychowanie)

4.2. Jest to zorganizowana struktura indywidualnych cech i sposobów zachowania

4.2.1. osobowość modalna-występuje w zbiorowości najczęściej

4.2.2. konformiści- poddają i akceptują zmiany i kulturę

4.2.3. nonkonformiści- sprzeciwiają się normom i zasadom

4.3. Role społeczne i tożsamość

4.3.1. rola społeczna-zespół praw i obowiązków związanych z pozycja społeczną.

4.3.2. tożsamość- poczucie własnego "ja"