การพยาบาลแบบองค์รวม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพยาบาลแบบองค์รวม by Mind Map: การพยาบาลแบบองค์รวม

1. “การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้การดูแลแบบองค์รวม ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม”

2. ทฤษฎี

2.1. ไนติงเกล : จุดประสงค์ของการพยาบาลคือการทำให้บุคคลมีสุขภาพดีที่อยู่ในธรรมชาติได้

2.2. โอเร็ม : เน้นการดูแลตนเองเพื่อดำรงภาวะสุขภาพที่ดีและผาสุก

2.3. Roger : ช่วยให้บุคคลมีศักยภาพและมีสุขภาพสูงสุด

3. “การพยาบาลแบบองค์รวมจะดูแลผู้ป่วย ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดและเสริมสร้างพลังให้ผู้รับบริการ”

4. 1980 สมาคม พยาบาลองค์รวม แห่งสหรัฐอเมริกา กำหนดมาตรฐาน

4.1. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ

4.2. เรียนรู้การบำบัดเสริม การแพทย์ ทางเลือกที่ผู้บริการใช้

4.3. บทบาทพยาบาล: การส่งเสริมผู้ป่วยให้รับผิดชอบดูแลชีวิตและสุขภาพของตนเอง

4.4. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีสภาวะสุขภาพที่ดี และเลือกวิธีในการปฏิบัติตน

5. การพยาบาลในมิติทางกาย

5.1. “ไม่ป่วย--ป่วย”

5.1.1. การดูแลให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมและการออกกำลังกายที่เพียงพอ

5.1.2. การดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายและบรรเทาความเจ็บป่วย

5.1.3. การดูแลเพื่อป้องกันอันตราย และ ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

6. การพยาบาลในมิติทางจิตใจ

6.1. เคารพในความเป็นบุคคล

6.2. รักษาความลับ ไม่เปิดเผยผู้ป่วย

6.3. ให้ความเป็นสัดส่วน

6.4. ใช้เทคนิคการสัมผัส

6.5. ดูแลเทศะของผู้ป่วย

6.6. ลดความเครียด/วิตกกังวล ความ โศกเศร้าให้โอกาสผู้ป่วยระบายความรู้สึก

7. การพยาบาลในมิติทางทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

7.1. เคารพและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

7.2. ป้องกันการเกิดภาวะ social isolation

7.3. ลดความเครียดจากบทบาทที่เปลี่ยนแปลง

7.4. ใช้ระบบสนับสนุนจากสังคมและครอบครัว

7.5. ส่งเสริมการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.6. ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ลดการติดเชื้อ และมีความปลอดภัย

7.7. ดูแลเพื่อป้องกันมลภาวะต่าง ๆ

8. การพยาบาลในมิติทางจิตวิญญาณ

8.1. ยอมรับในความเชื่อหรือการนับถือศาสนา

8.2. การจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วนเพื่อปฏิบัติกิจตามศาสนา

8.3. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติกิจศาสนาที่ไม่ขัดต่อการรักษา

8.4. การจัดหาหนังสือหรือพระคัมภีร์ตามความเชื่อของผู้ป่วย

8.5. ไม่ให้อาหารที่ประกอบไปด้วยเนื้อหมูเลือดหรือ เนื้อสัตว์อื่น ที่ไม่ได้เชือดด้วยมุสลิมกับผู้ป่วย มุสลิม

8.6. ไม่ให้อาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ ในผู้ป่วยที่ รับประทานอาหารมังสวิรัติหรือเจ

9. การพยาบาลในมิติทางปัญญา

9.1. เสริมสร้างพลังความสามารถผู้ป่วย เพื่อให้สามารถ ดูแลตนเองได้ ตัดสินใจได้ มีการรับรู้ กาลเวลา สถานที่ บุคคล ได้อย่างเหมาะสม

10. - ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม - ทำให้บุคคลมีสุขภาพดีที่สุด - ป้องกันการเจ็บป่วยเท่าที่จะทำได้ - ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลดีกับสุขภาพมากที่สุด