มาตราฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ ๓ เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

by Narikan Poonkerd 04/03/2018
2025