ปัจจัยการคลอด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัจจัยการคลอด by Mind Map: ปัจจัยการคลอด

1. -

2. ความผิดปกติจากหนทางคลอด. (Abnormalities of the passage)

2.1. เชิงกรานแคบ

2.1.1. 1. เชิงดรานแคบที่ช่องเข้า

2.1.2. 2. เชิงกรานแคบที่ช่องกลาง

2.1.3. 3. เชิงกรานแคบที่ช่องออก

2.1.4. 4. เชิงกรานแคบทุกส่วน

2.1.5. 4. เชิงกรานแคบทุกส่วน

2.2. เชิงกรานหักหรือแตก

2.3. เชิงกรานรูปวิปริต

3. การคลอดยาก (Dystocia)

3.1. ผลต่อผู้คลอด

3.1.1. 1. Exhaustion

3.1.2. 2. Dehydration / Electrolte imbalance

3.1.3. 3. Hypoglecemia

3.1.4. 4. Acidosis

3.1.5. 5. Infection

3.1.6. 6. ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน

3.1.7. 7. Uterine rupture

3.1.8. 8. ทุกข์ทรมารทางจิตใจ

3.1.9. 9. เสียชีวิต

3.1.10. 10. หนทางคลอดฉีกขาด ยืดหย่อน ชอกช้ำ

3.2. ผลต่อทารก

3.2.1. 1. Fetal distress

3.2.2. 2. การติดเชื้อทางเดินหายใจ สะดือ ตา หู

3.2.3. 3. Birth injury

3.2.4. 4. ทารกเกิดความพิการ

4. ความผิดปกติของแรง (Abnormal of power)

4.1. 1. แรงจากการหดรัดตัวของมดลูกผิดปกติ

4.1.1. 1.1 หดรัดตัวน้อยกว่าปกติ (Hypotonic uterine dysfunction or inertia)

4.1.1.1. ลักษณะผิดปกติ

4.1.1.1.1. (1) D < 40 วินาที

4.1.1.1.2. (2) I > 3 นาที

4.1.1.1.3. ความแรงของการหดรัดตัวของมดลูกอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง

4.1.1.2. ผลต่อผู้คลอดและทารก

4.1.1.2.1. 1. มดลูกหดรัดตัวไม่แรง

4.1.1.2.2. 2. อ่อนเพลีย หมดแรง / ไม่สมดุลของเกลือแร่

4.1.1.2.3. 3. ทารกขาดออกซิเจน

4.1.1.2.4. 4. ตกเลือดหลังคลอด

4.1.1.3. กิจกรรมการพยาบาล

4.1.1.3.1. 1. ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก

4.1.1.3.2. 2.ถ้าปากมดลูกเปิดไม่หมด ให้กระตุ้นลุกเดิน ในกรณี PROM / Station < 0 ให้เปลี่ยนท่านอน / นอนศีรษะสูง

4.1.1.3.3. 3. กระตุ้นให้ถ่ายปัสสาวะ

4.1.1.3.4. 4. สวนอุจจาระซ้ำถ้านานเกิน12ชม.

4.1.1.3.5. 5. ให้สารนำและอาหารอย่างเพียงพอ

4.1.2. 1.2 หดรัดตัวมากกว่าปกติ (Hypertonic uterine dysfunction)

4.1.2.1. มดลูกหดรัดตัวไม่ประสานกัน

4.1.2.1.1. ผลต่อผู้คลอดและทารก

4.1.2.2. มดลูกหดรัดตัวไม่คลาย

4.1.2.2.1. Duration นานเกินกว่า 90 วินาที Interval น้อยกว่า 90 วินาที

4.1.2.3. มดลูกหดรัดตัวเป็นวงแหวน

4.1.2.3.1. มีการหดัดตัวไม่คลายเฉพาะที่ จนเเกิดป็นวงแหวนโดยรอบ ตำแหน่งรอยคอดบนตัวทารก

4.1.2.4. การคลอดเร็วเฉียบพลัน

4.1.2.4.1. การคลอดที่เร็วผิดปกติน้อยกว่า 3 ชม.

4.2. แรงจากการเบ่ง (Forec from voluntary muscle )

4.2.1. แรงเบ่งน้อย ( Bearing down effort

4.2.1.1. กิจกรรมการพยาบาล

4.2.1.1.1. 1. สอนวิธีเบ่งคลอด

4.2.1.1.2. 2. ดูแลให้ผู้คลอดใช้เทคนิคการหายใจ การเพ่งจุด การลูบหน้าท้อง. และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

4.2.1.1.3. 3. ไม่ให้ผู้คลอดเบ่งถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมด

4.2.1.1.4. 4. ดูแลให้ได้รับสารน้ำและอาหาร

4.2.1.1.5. 5. ในระยะคลอดให้ผู้คลอดเบ่งคลอดอย่างถูกวิธี