Phát hành chứng khoán

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phát hành chứng khoán by Mind Map: Phát hành chứng khoán

1. Ưu điểm và nhược điểm

1.1. Ưu điểm

1.1.1. Tạo hình ảnh đẹp và nổi tiếng cho công ty

1.1.2. Tăng giá trị tài sản ròng để dễ vay vốn từ ngân hàng

1.1.3. Công ty có thể duy trì và thu hút dội ngũ nhân viên giỏi, xây dựng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp

1.1.4. làm tăng chất lượng và độ chính xác của báo cáo tài chính

1.2. Nhược điểm

1.2.1. Phân tán quyền sở hữu

1.2.2. Tốn thêm chi phí

1.2.3. Phải tuân thủ chế độ công bố thông tin rộng rãi, nghiêm ngặt và chịu sự giám sát

1.2.4. Công ty phải chịu trách nhiệm lớn hơn với công chúng

2. Phương thức phát hành

2.1. Phát hành riêng lẻ

2.1.1. Số lượng vốn cần huy động ít, số lượng chứng khoán ít, nhằm duy trì mối quan hệ trong kinh doanh

2.1.2. Có thủ tục đơn khá đơn giản, phạm vi một số nhà đầu tư nhất định với điều kiện hạn chế và không tiến hành bán rộng rãi ra công chúng( Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ; điều 5 luật này quy định về Hồ sơ chào bán cổ phieeud riêng lẻ; điều 6 luật này quy định về thủ tục đăng kí chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

2.2. Chào bán ra công chúng

2.2.1. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng( Khoản 1 điều 12 Luật chứng khoán 2006 quy định điều kiện về chào bán cổ phiếu ra công chúng; khoản 2 điều 12 Luật chứng khoán quy định về chào bán trái phiếu; khoản 3 điều 12 Luật này quy định về chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng)

2.2.2. Chào bán chứng khoán ra công chúng là phương pháp tài trợ vốn chủ yếu cho các doanh nghiệp mới thành lập , có quy mô vừa và nhỏ và hạn chế khả năng vay vốn từ nhân hàng do không đủ tài sản đảm bảo, chủ thể bảo lãnh...

3. Điều kiện chung để phát hành chứng khoán

3.1. Quy mô: Mức vốn điều lệ nhất định

3.2. Tính hiệu quả: Hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhất định trong một số năm liên tục trước khi xin phép chào bán chứng khoán ra công chúng

3.3. Tính khả thi: Có phương án khả thi về việc sử dụng số vốn huy động được từ phát hành chứng khoán

4. Thủ tục chủ yếu chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng

4.1. Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng( theo điều 14 Luật chứng khoán năm 2006; điều 15 Luật chứng khoán 2006 quy định về bản cáo bạch; điều 18 Luật chứng khoán 2006 sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng)

4.2. Bước 2: Công bố việc phát hành( điều 21 Luật chứng khoán 2006 quy định về hiệu lực đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng)

4.3. Bước 3: Phân phối chứng khoán ra công chúng( điều 21 Luật chứng khoán 2006 quy định về phân phối chứng khoán)

4.4. Bước 4: Báo cáo kết quả đợt phát hành