HÌNH HỌC HKII

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HÌNH HỌC HKII by Mind Map: HÌNH HỌC HKII

1. Phương trình đường thẳng

1.1. Phương trình tham số: ...........................................................................

1.2. Phương trình chính tắc : ....................................................................

1.3. Phương trình đường thẳng hệ số góc: ...........................................................................

1.4. Phương trình tổng quát: .................................................

1.5. Phương trình đường thẳng theo đoạn chắn: ...............................................................

1.6. Hệ quả

1.6.1. (∆’)∕∕ (∆) thì PT(∆’) có dạng : .......................................................

1.6.2. (∆’)⊥ (∆) thì PT(∆’) có dạng: ..................................................................

2. Vị trí tương đối của đường thẳng

2.1. ∆1 cắt ∆2 <=> D≠ 0 ∆1∕∕ ∆2 <=> D=0 ( Dx≠0 hay Dy≠0) ∆1 ≡ ∆2<=> D=Dx=Dy = 0

2.2. ∆1 cắt ∆2 <=> A1/A2 ≠ B1/B2 ∆1∕∕ ∆2 <=> A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 ∆1 ≡ ∆2 <=> A1/A2 = B1/B2 = C1/C2

3. Góc và khoảng cách

3.1. .................................................................

3.2. .................................................................

3.3. .................................................................

3.4. ................................................................

3.5. .......................................................................................................................

4. Đường tròn

4.1. Định lý 1: ..................................................................................

4.2. Định lý 2 : ...................................................................................

4.3. Phương trình tiếp tuyến .......................................................................................

5. đường elip

5.1. Phương trình chính tắc:(....................................) .......................................................................................

5.2. ..............................................................

5.3. ...............................................................

5.4. .......................................................................................

5.5. ...........................................................................................

5.6. ....................................................................................................

6. đường hypebol

6.1. Phương trình chính tắc:(.................................) ..............................................................................

6.2. .......................................................................................

6.3. Tiêu điểm, các đỉnh, độ dài trục lớn, trục nhỏ, tiêu cự tâm sai giống (E)

6.4. M thuộc nhánh phải:............................................................

6.5. M thuộc nhánh trái:.................................................................

7. 3 đường cônic

7.1. Với mọi điểm M trên (E) hay (H), ta có: .................................................................................

7.2. .......................................................................................

7.3. .......................................................................................

7.4. Phân loại

7.4.1. e<1 thì coonic là đường elip

7.4.2. e>1 thì coonic là đường hypebol

7.4.3. e=1 thì coonic là đường parabol

8. Đường parabol

8.1. ...............................................................................

8.2. .......................................................................................