Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GDCD 11 by Mind Map: GDCD 11

1. Nhà nước XHCN

1.1. Nguồn gốc

1.2. Nhà nước pháp quyền

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Bản chất

1.2.3. Chức năng

1.3. Trách nhiệm

2. Nền dân chủ XHCN

2.1. Bản chất

2.1.1. Dân chủ

2.1.2. dân chủ XHCN

2.2. Xây dựng

2.2.1. Chính trị

2.2.2. Văn hóa

2.2.3. Xã hội

2.3. Hình thức của d.chủ

2.3.1. D.chủ tr.tiếp

2.3.2. D.chủ gián tiếp

3. D.số & việc làm

3.1. C.sách d.số

3.1.1. Tình hình

3.2. C.sách việc làm

3.2.1. Tình hình

3.2.2. M.tiêu & phươg hướg

3.3. Trách nhiệm

4. Tài nguyên & mt

4.1. Tình hình

4.2. M.tiêu & Phươg hướg

5. G.dục & KHCN,VH

5.1. C.sách GD&ĐT

5.2. C.sách KH&CN

5.3. C.sách v.hóa

6. Quốc phòng & an ninh

6.1. Ph.hướng

6.2. Trách nhiệm