Bahagi ng Tekstong Naratibo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bahagi ng Tekstong Naratibo by Mind Map: Bahagi ng Tekstong Naratibo

1. Paksa

2. Estruktura

3. Oryentasyon

4. Komplikasyon

5. Resolusyon

6. Tunggalian